Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim (z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski) jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail pinbbielsk@wp.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia jw. o ochronie danych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. pozostałe strony i uczestnicy postępowania administracyjnego, ich pełnomocnicy i przedstawiciele, organy administracji publicznej, sądy, policja i prokuratura.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
  • sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Żaworonek

Data wytworzenia: 2018-08-13

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2018-08-13

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2018-08-13