Obowiązki właścicieli i zarządców placów zabaw oraz placów rekreacyjno-sportowych

Przepisy ustawy Prawa budowlanego z 1994 r. stanowią, że odpowiedzialność za utrzymywanie obiektów budowlanych, w tym obiektów małej architektury w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz w sposób zapobiegający pogorszenie się ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej ponosi właściciel lub zarządca (art. 61), który ma obowiązek poddawać powyższe obiekty kontroli okresowej przynajmniej raz na pięć lat (art. 62 ust. 1 pkt 2).

Stosownie do wymogów Prawa budowlanego kontrolą okresową powinno się objąć również wyposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, w tym badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji w tym instalacji oświetleniowej i nagłaśniającej.

Kontrole okresowe obiektów budowlanych, o których mowa w art. 62 ustawy – Prawo budowlane z 1994 r., w zakresie sprawdzenia stanu technicznego i estetycznego oraz przydatności do użytkowania placów zabaw i placów rekreacyjno-sportowych mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, natomiast kontrole stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznej i piorunochronowej osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych lub też osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

Właściciel, zarządca placu zabaw czy też placu rekreacyjno-sportowego jest zobowiązany w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej 5-letniej kontroli okresowej usunąć stwierdzone uszkodzenia i braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia, zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a wykonanie powyższego obowiązku powinno być potwierdzone przez osobę przeprowadzającą kontrolę okresową.(art. 70 ust 1). W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska osoba dokonująca kontroli okresowej jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię protokołu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Organ nadzoru budowlanego po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków jakie wykazano w protokole kontroli okresowej (art. 70 ust. 2). Niewywiązywanie się z powyższych obowiązków jest zagrożone sankcjami karnymi zarówno dla właścicieli, zarządców i osób dokonujących kontroli okresowych w zależności od naruszeń przepisów prawa budowlanego tj. grzywną, ograniczeniem albo pozbawieniem wolności do roku oraz sankcjami zawodowymi w zakresie odpowiedzialności zawodowej.

W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektów i urządzeń placów zabaw i placów rekreacyjno-sportowych, w stopniu mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może nakazać bezzwłoczne przeprowadzenie kontroli okresowej i wstrzymać użytkowanie tego placu zabaw lub placu rekreacyjno-sportowego do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Opracowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Żaworonek

Data wytworzenia: 2020-04-24

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2020-04-24

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2020-04-24