Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim

Kandydaci do zatrudnienia w Inspektoracie wyłaniani są w drodze naboru na wolne stanowiska pracy, organizowanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zasady naboru określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227, poz. 1505 z późn. zm.), a zadania związane z naborem realizuje w Inspektoracie osoba odpowiedzialna za sprawy związane z obsługą kadr.


I. Zasady ogólne

1. W służbie cywilnej może zostać zatrudniona osoba, która spełnia poniższe kryteria:
1) jest obywatelem polskim,
2) korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej – określone w ogłoszeniu,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach pracy, wskazuje za zgodą Szefa Służby Cywilnej stanowiska, o które, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może być zatrudniona na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach wydanych w drodze rozporządzenia przez Prezesa Rady Ministrów.

4. Prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej ma każdy obywatel, a nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny.

5. Otwartość naboru oznacza, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ma obowiązek upowszechnić informację o wolnych stanowiskach pracy poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim,
3) w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Inspektoratu – tablica informacyjna przy wejściu.

6. Konkurencyjność naboru oznacza, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w taki sposób organizuje całą procedurę naboru, by w jej wyniku wybrać spośród zgłaszających się kandydatów, osobę najzdolniejszą, najlepiej przygotowaną, która w konfrontacji z innymi kandydatami, najlepiej odpowiada stawianym wymaganiom określonym w opisie stanowiska.

7. Decyzję o wszczęciu procedury naboru podejmuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

8. Ogłoszenie o naborze sporządzane jest w oparciu o opis stanowiska pracy i zawiera:
1) nazwę i adres Inspektoratu,
2) określenie stanowiska pracy,
3) związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
5) wskazanie wymaganych dokumentów,
6) termin i miejsce składania dokumentów – termin do składania dokumentów nie może być krótszy niż 10 dni, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej – 5 dni
7) informację o warunkach pracy na danym stanowisku pracy
8) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

9. Oferty pracy na wolne stanowisko mogą zostać przesłane listem z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej nr ogłoszenia ………” na adres Inspektoratu lub złożone osobiście w siedzibie Inspektoratu w terminie określonym w ogłoszeniu.

10. Wszystkie oferty, które są kompletne, spełniają wymagania niezbędne oraz formalne określone w ogłoszeniu, biorą udział w procedurze kwalifikacyjnej.


II. Procedura kwalifikacyjna

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powołuje komisję rekrutacyjną. W skład komisji wchodzą: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz osoba każdorazowo wskazana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. Ogłoszenie o wolnym stanowisku umieszczane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.
2.1. Ogłoszenie musi być zgodne z opisem stanowiska pracy.
2.2. Termin do składania dokumentów nie może być krótszy niż 10 dni, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej – 5 dni, od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim nabór na wolne stanowiska pracy jest trzyetapowy:
1) etap I – weryfikacja formalna ofert,
2) etap II – sprawdzian wiedzy ogólnej w formie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej ze wszystkimi kandydatami, którzy spełniają wymogi formalne,
3) etap III – końcowa rozmowa kwalifikacyjna, z minimum 5 kandydatami, którzy otrzymali najwyższe notowania wskutek wstępnych rozmów przeprowadzonych w etapie II.
3.1. Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne są w jednakowym czasie powiadamiani o terminie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej drogą telefoniczną lub elektroniczną.

4. Wynikiem końcowym prac komisji jest wyłonienie maksimum 5 najlepszych kandydatów.
4.1. Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji przeprowadzonego naboru oraz kandydatów i wyłania osobę, która ma być docelowo zatrudniona lub odmawia akceptacji wyłonionych kandydatur.
4.2. W przypadku wyłonienia i akceptacji kandydata, osoba ta jest zapraszana drogą telefoniczną lub elektroniczna na rozmowę z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim w celu uzgodnienia szczegółowych warunków zatrudnienia.
4.3. W przypadku niewyłonienia lub braku akceptacji kandydata przez komisję rekrutacyjną może zostać podjęta decyzja o ponownym ogłoszeniu naboru.
4.4. Jeżeli w Urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie ww. osób. Kandydat, który zamierza skorzystać z tego uprawnienia jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Z przeprowadzonego naboru sporządzany jest protokół (zał. nr 2), w którym określone są:
– stanowisko pracy, na które prowadzony był nabór,
– liczba kandydatów oraz dane osobowe nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, uszeregowanych według poziomu spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu,
– liczba nadesłanych ofert, w tym, liczba ofert niespełniających wymogów formalnych,
– informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru,
– uzasadnienie dokonanego wyboru,
– skład komisji prowadzącej nabór.
5.1. Protokół zostaje zamieszczony w aktach dotyczących przebiegu rekrutacji.

6. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze upowszechnia się informację o wynikach naboru poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim oraz na tablicy informacyjnej Inspektoratu.
6.1. Informacja o wynikach naboru zawiera:
1) nazwę i adres urzędu,
2) określenia stanowiska pracy,
3) imię i nazwisko wyłonionego kandydata

7. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska pracy, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może zatrudnić na tym samym stanowisku inną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

8. Dokumenty kandydatów uczestniczących w procesie naboru są przechowywane minimum 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po tym terminie zostają komisyjnie zniszczone.

9. Określa się wzór wniosku o wszczęcie procedury naboru w Inspektoracie (zał. nr 1).

10. Określa się wzór protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej w Inspektoracie (zał. nr 2).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Żaworonek

Data wytworzenia: 2018-08-13

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2018-08-14

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2018-08-13