Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 12a w Bielsku Podlaskim

GM.6840.1.2018

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, stanowiącego własność Powiatu Bielskiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Szkolnej 12a w Bielsku Podlaskim, obręb 3, o powierzchni użytkowej 59,60 mkw. wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy o powierzchni 7,20 mkw., pomieszczeniem w budynku gospodarczym o powierzchni 12,40 mkw. i związanego z tym udziału wynoszącego 7920/56946 w częściach wspólnych budynku i nieruchomości o numerze geodezyjnym 2213/8 o powierzchni 0,0929 ha.

Lokal mieszkalny nr 5, położony na I piętrze, składający się z czterech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC, posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą KW BI1P/00079307/8.

Na obszarze, na którym położony jest lokal przeznaczony do sprzedaży, miasto Bielsk Podlaski nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość nr 2213/8 nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Lokal będący przedmiotem sprzedaży nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest ograniczony w rozporządzaniu, ale w dziale III księgi wieczystej BI1P/00079307/8 wpisane jest ograniczenie sposobu korzystania z ww. nieruchomości stanowiącej współwłasność właścicieli wyodrębnionych lokali, znajdujących się w budynku przy ul. Szkolnej 12a, poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie robót budowlanych, polegających na prowadzeniu preizolowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej 2XDN 100/200 na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim.

Wspólnota Mieszkaniowa, w skład, której wchodzi sprzedawany lokal, zaciągnęła kredyt na sfinansowanie prowadzonych robót termomodernizacji budynku.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 20 sierpnia 2014 r., 23 listopada 2015 r., 17 marca 2016 r., 30 sierpnia 2017 r., 20 grudnia 2017 r., 14 marca 2018 r., 20 września 2018 r., 14 marca 2019 r.

Cena wywoławcza wynosi 120 000,00 złotych brutto.

Wysokość wadium wynosi 12 000,00 złotych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 proc. ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

Przetarg odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godzinie 12.00 w pokoju nr 107, w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium do 21 czerwca 2019 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim: Bank Spółdzielczy w Brańsku nr 62 8063 0001 0070 0706 9020 0003, w taki sposób aby do 21 czerwca 2019 r. (włącznie) wpłynęło na konto bankowe sprzedającego.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni (warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium).

Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego oraz wpisów w księgach wieczystych.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłaciły wadium w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dokument tożsamości oraz dowód wniesienia wadium.

W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast wyłącznie do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej.

Nabywca, który wygra przetarg, zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż siedem dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca, który wygra przetarg, jest zobowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu w takim terminie, aby przed dniem zawarcia umowy sprzedaży została odnotowana na koncie bankowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Z chwilą wydania lokalu, tj. z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca zobowiązany jest do ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem lokalu i kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, ul. 3 Maja 17 i ul. 11 Listopada 4 i opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatbielski.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położony jest zbywany lokal.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, pokój nr 107 lub 108, tel. 85 833 10 93 lub 85 833 10 94.

Wz. Starosty

 

mgr Piotr Bożko, Wicestarosta
mgr Bazyli Leszczyński, Członek Zarządu Powiatu

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Bożko

Data wytworzenia: 2019-05-17

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2019-05-17

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2019-05-17