Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Orli

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, o powierzchni 1,0654 ha, składającej się z dwóch działek, oznaczonych numerami geodezyjnymi 581/16 o powierzchni 0,8963 ha i 581/17 o powierzchni 0,1691 ha, położonej w Orli przy ul. Orzeszkowej 3, obręb wsi Mikłasze, stanowiącej mienie Powiatu Bielskiego, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW nr 56433. Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 10 sierpnia 2007 r., a drugi – w dniu 16 listopada 2007 r.

Na obszar, na którym położona jest nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, Gmina Orla nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza – 140 000,00 zł.

Wadium – 10 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2008 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 listopada 4 (Dom Nauczyciela).

Ustalone wadium należy wnieść do dnia 26 marca 2008 r. do kasy Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim lub na konto bankowe w banku BGŻ SA O. Bielsk Podlaski nr 56203000451110000000721650. W przypadku wpłaty na konto bankowe, wadium winno być wpłacone w takim terminie, aby do dnia 26 marca 2008 r. wpłynęło na konto sprzedającego.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie wliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 proc. ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nabywca poniesie koszt wykonania operatu szacunkowego w kwocie brutto1 952,00 zł oraz koszt ogłoszenia w prasie w kwocie brutto 472,38 zł.

Koszt umowy ponosi nabywca nieruchomości.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.

Cena nabycia nieruchomości płatna jest do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Bliższe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w pok. nr 3 w Bielsku Podlaskim przy ulicy 11 Listopada 4 – Dom Nauczyciela (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00) oraz telefonicznie – 085 833-22-91 lub 085 833-22-59.

Okazanie nieruchomości nastąpi w terminie uzgodnionym w Wydziale Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ul. 11 Listopada 4 – osobiście lub telefonicznie pod numerem 085 833-22-91.

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

 

Piotro Bożko
Wicestarosta

Metryka strony

Udostępniający: Piotro Bożko Wicestarosta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Klinicka-Dyrektor

Data wytworzenia: 2008-02-20

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2008-02-20

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2019-07-11

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2008-02-20