Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/17 Starosty Bielskiego z dnia 13 października 2017 r.


Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych, w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór.
2. Regulamin ma odpowiednie zastosowanie przy naborze na wolne stanowiska tych kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego, których nie dotyczą odrębne przepisy w tym zakresie.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego;
2) staroście – należy przez to rozumieć starostę bielskiego;
3) kierowniku – należy przez to rozumieć naczelników wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych, dla których ustalono inny tytuł służbowy, wchodzących w skład Starostwa Powiatowego;
4) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, odpowiednio: wydział, referat, samodzielne stanowisko;
5) starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim;
6) powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Bielski;
7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.);
8) wolnym stanowisku urzędniczym – należy przez to rozumieć stanowisko, na które zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik;
9) nieposzlakowanej opinii kandydata na pracownika – należy przez to rozumieć opinię podkreślającą dobre cechy osobowości kandydata, takie jak: bezstronność, uczciwość, odpowiedzialność, przestrzeganie norm prawnych i moralnych w życiu osobistym i zawodowym, oraz określającą kandydata jako budzącego zaufanie i szacunek w społeczności lokalnej, posiadającego autorytet, który poprzez brak kompromitujących go faktów nie będzie narażony na szantaż i daje rękojmię etycznego postępowania również na stanowisku pracy.
4. Zatrudnienie pracownika wyłonionego w wyniku przeprowadzonego naboru następuje na podstawie umowy o pracę.
5. Czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim, a pozostałe czynności sekretarz powiatu, z tym że wynagrodzenie starosty ustala Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim w drodze uchwały.
6. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 6 ustawy.
7. Na stanowisku sekretarza powiatu może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
8. Regulamin nie ma zastosowania do:
1) stanowisk obsadzanych na podstawie wyboru i powołania;
2) stanowisk pomocniczych i obsługi;
3) pracowników, których status określają przepisy inne niż ustawa;
4) pracowników zatrudnianych na zastępstwo osób przebywających na zwolnieniu chorobowym, na urlopie macierzyńskim lub na urlopie z powodów losowych;
5) pracowników przeniesionych do pracy z innych jednostek samorządowych;
6) pracowników zatrudnianych w wyniku awansu zawodowego lub przesunięcia wewnętrznego, przy czym:
a) awansowanie pracowników lub przesunięcie wewnętrzne na inne stanowisko odbywa się na podstawie art. 20 ustawy i dotyczy jedynie pracowników wykazujących inicjatywę w pracy i sumiennie wykonujących swoje obowiązki oraz posiadających niezbędne kwalifikacje i spełniających formalne wymogi określone dla danego stanowiska pracy,
b) o zmianę stanowiska urzędniczego wnioskuje przełożony pracownika za pośrednictwem sekretarza powiatu, w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia,
c) nie przewiduje się awansu na stanowisko urzędnicze ze stanowiska obsługi.


Rozdział 2. Planowanie rekrutacji

§ 2. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do bieżącego monitorowania potrzeb kadrowych i prognozowania mogących powstać w niedalekiej przyszłości wakatów.
2. Potrzeba stworzenia nowego stanowiska pracy może pojawić się w szczególności w wyniku:
1) planowanych zmian w strukturze organizacyjnej;
2) zmiany przepisów nakładających na powiat nowe kompetencje i zadania;
3) naturalnych zmian w stanie zasobów kadrowych (przejście na emeryturę, rentę itp.).
3. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje starosta, w oparciu o wniosek o wakującym stanowisku urzędniczym przekazany przez:
1) kierownika komórki organizacyjnej za pośrednictwem sekretarza powiatu – w przypadku naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
2) sekretarza powiatu – w przypadku naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
3) wicestarosty – w przypadku naboru na wolne stanowisko sekretarza powiatu.
4. Wniosek o przyjęcie nowego pracownika, o którym mowa w ust. 3, powinien być przekazany co najmniej z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Wnioskodawca wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy. Wzór formularza opisu stanowiska pracy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
6. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać:
1) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego to stanowisko;
2) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osoby, która ma zajmować dane stanowisko;
3) określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz przedstawienie skutków finansowych związanych z wyposażeniem danego stanowiska;
4) określenie zakresu odpowiedzialności;
5) określenie potrzeb w zakresie wyposażenia stanowiska wraz z analizą skutków finansowych z tym związanych;
6) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.
7. Akceptacja wniosku oraz zgoda starosty na zatrudnienie pracownika powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydata na wolne stanowisko.
8. Czynności rekrutacyjne powinny być rozpoczęte w terminie pozwalającym na przeprowadzenie naboru zgodnie z przepisami ustawy.
9. Otwarta rekrutacja i jawny nabór mają na celu pozyskanie jak najlepszych pracowników na wolne stanowiska.


Rozdział 3. Etapy naboru

§ 3. Nabór na wolne stanowisko przeprowadzany jest w następujących etapach:
1) powołanie komisji rekrutacyjnej;
2) ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu bielskiego;
3) przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych;
4) wstępna (formalna) ocena złożonych dokumentów aplikacyjnych;
5) merytoryczna ocena dokumentów aplikacyjnych;
6) ogłoszenie informacji, ile osób zgłosiło się do naboru oraz ile aplikacji spełnia wymogi formalne i merytoryczne;
7) postępowanie sprawdzające, na które składa się:
a) test kwalifikacyjny,
b) rozmowa kwalifikacyjna;
8) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru;
9) ogłoszenie wyników naboru;
10) podjęcie decyzji o zatrudnieniu.


Rozdział 4. Powołanie komisji rekrutacyjnej

§ 4. 1. Naboru na wolne stanowisko dokonuje komisja rekrutacyjna, zwana dalej komisją.
2. Komisję rekrutacyjną (wraz ze wskazaniem członkom komisji pełnionych w niej funkcji) powołuje starosta.
3. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
1) sekretarz powiatu jako przewodniczący komisji, zaś w przypadku nieuczestniczenia w pracach komisji sekretarza powiatu inna osoba wskazana przez starostę;
2) kierownik komórki organizacyjnej właściwy merytorycznie ze względu na stanowisko, którego dotyczy nabór, lub osoba wyznaczona przez sekretarza jako zastępca przewodniczącego komisji;
3) pracownik prowadzący sprawy kadrowe jako sekretarz komisji;
4. Jeżeli nabór dotyczy stanowiska kierowniczego, to w skład komisji wchodzą:
1) wicestarosta jako przewodniczący komisji, zaś w przypadku nieuczestniczenia w pracach komisji wicestarosty inna osoba wskazana przez starostę;
2) sekretarz powiatu lub inna osoba wskazana przez starostę jako zastępca przewodniczącego komisji;
3) pracownik prowadzący sprawy kadrowe jako sekretarz komisji;
5. Jeżeli nabór dotyczy sekretarza powiatu, to w skład komisji wchodzą:
1) wicestarosta jako przewodniczący komisji, zaś w przypadku nieuczestniczenia w pracach komisji wicestarosty inna osoba wskazana przez starostę;
2) naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego lub inna osoba wskazana przez starostę jako zastępca przewodniczącego komisji;
3) pracownik prowadzący sprawy kadrowe jako sekretarz komisji.
6. W uzasadnionych przypadkach skład komisji może zostać uzupełniony o dodatkowe osoby posiadające kwalifikacje merytoryczne dla właściwej oceny kandydatów.
7. W pracach komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
8. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
9. Obsługę techniczną komisji rekrutacyjnej zapewnia Wydział Organizacyjno-Prawny.


Rozdział 5. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

§ 5. 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej BIP, oraz na tablicy informacyjnej Starostwa, a ponadto w przypadku naboru na wolne stanowisko kierownika jednostki – w siedzibie tej jednostki.
2. Jeżeli przewodniczący komisji tak postanowi, ogłoszenie – o którym mowa w ust. 1 – może zostać zamieszczone także w innym wskazanym przez niego miejscu, w szczególności w prasie, urzędzie pracy, akademickich biurach karier, na portalach internetowych.
3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera w szczególności:
1) nazwę i adres jednostki, której dotyczy nabór;
2) określenie stanowiska urzędniczego;
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym, zgodnie z opisem danego stanowiska oraz ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;
5) informację o warunkach pracy na danym stanowisku;
6) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
7) wskazanie wymaganych dokumentów;
8) określenie sposobu, terminu i miejsca składania dokumentów.
4. Wymagania, o których mowa w ust. 3 pkt 3, określa się w sposób następujący:
1) wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku;
2) wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku.
5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
6. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP.
7. Wzór ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.


Rozdział 6. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 6. 1. Po ogłoszeniu, o którym mowa w § 5, następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym i stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej powiatu bielskiego.
2. Na dokumenty aplikacyjne składają się w szczególności:
1) list motywacyjny,
2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;
3) oryginał kwestionariusza osobowego (wzór dostępny na stronie internetowej BIP);
4) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
7) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, o które kandydat się ubiega;
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy;
10) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;
11) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
12) inne wymagane dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze, zawierające m.in. informacje dotyczące pracy w samorządzie, odbycia służby przygotowawczej, itp.
3. Kandydaci na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu bielskiego składają, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 2, autorską propozycję pracy w danej komórce organizacyjnej oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311).
4. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko i wyłącznie w formie pisemnej. Nie dopuszcza się formy elektronicznej.
5. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych poza określonymi w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko. Dokumenty dostarczane pocztą poza procesem naboru, podlegają zwrotowi do nadawcy.


Rozdział 7. Wstępna (formalna) ocena złożonych dokumentów aplikacyjnych

§ 7. 1. Wstępnej (formalnej) oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych dokonuje komisja rekrutacyjna.
2. Analiza formalna dokumentów aplikacyjnych polega na zapoznaniu się z dokumentami aplikacyjnymi nadesłanymi przez kandydatów, w celu porównania danych w nich zawartych z wymaganiami w ogłoszeniu.
3. W wyniku dokonanej analizy dokumentów komisja dokonuje selekcji ofert na:
1) spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu, dopuszczając te oferty do oceny merytorycznej;
2) niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu, zawiadamiając tych kandydatów o przyczynach niezakwalifikowania się do kolejnego etapu rekrutacji wraz z odesłaniem dokumentów aplikacyjnych.
4. Z oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydatów sporządza się notatkę służbową, którą podpisują członkowie komisji.

Ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych

§ 8. 1. Oceny merytorycznej złożonych dokumentów dokonuje każdy członek komisji rekrutacyjnej przydzielając kandydatowi maksymalnie po 5 punktów, przy czym najwyżej punktowani są kandydaci posiadający:
1) wykształcenie wyższe magisterskie (prawnicze, administracyjne lub specjalistyczne wymagane na zajmowanym stanowisku);
2) szczególne kwalifikacje (określone przez wskazanie zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej), wymagane uprawnienia i egzaminy zawodowe;
3) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
4) doświadczenie zawodowe ogólne.
2. Z oceny merytorycznej można uzyskać maksymalnie 15 punktów.
3. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej sporządza się informację zawierającą:
1) ilość osób zgłoszonych do naboru oraz ilość aplikacji spełniających wymagania określone w ogłoszeniu;
2) terminie oraz miejscu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Informację, o której mowa w ust. 3 umieszcza się na tablicy informacyjnej w jednostce, której dotyczył przeprowadzony nabór oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym. Wzór informacji stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
5. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu zostają pisemnie powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Niestawienie się kandydata w wyznaczonym miejscu i czasie na którykolwiek termin drugiego etapu rekrutacji jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z udziału w naborze.
7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze.

Test kwalifikacyjny

§ 9. 1. Test kwalifikacyjny opracowywany jest przez komisję rekrutacyjną lub inne wskazane przez starostę osoby.
2. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.
3. Test składa się z osiemnastu pytań, po sześć z każdego z niżej wymienionych bloków tematycznych:
1) wiedza ogólna z zakresu funkcjonowania samorządu i problematyki ustrojowej;
2) wiedza z zakresu Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
3) wiedza specjalistyczna merytorycznie związana ze stanowiskiem objętym naborem.
4. Test kwalifikacyjny jest testem jednokrotnego wyboru i kandydat może otrzymać łącznie maksymalnie 18 punktów. Każda poprawna odpowiedź na pytanie testu punktowana jest jednym punktem, zaś za odpowiedź nieprawidłową przyznaje się 0 punktów.
5. Warunkiem zakwalifikowania do kolejnego etapu, tj. do rozmowy kwalifikacyjnej, jest uzyskanie co najmniej 10 punktów.
6. Podczas testu kwalifikacyjnego w pomieszczeniu wraz z kandydatami mogą przebywać wyłącznie członkowie komisji.
7. Sprawdzone testy parafują wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej i dołączają je do dokumentów aplikacyjnych odpowiednio każdego z kandydatów.

Rozmowa kwalifikacyjna

§ 10. 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem, sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy oraz weryfikacja informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych.
2. Rozmowa kwalifikacyjna pozwala zbadać w szczególności:
1) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków;
2) posiadaną wiedzę niezbędną do wykonywania powierzonych obowiązków;
3) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata;
4) cele zawodowe kandydata;
3. Rozmowa kwalifikacyjna może być uzupełniona o dodatkowy sprawdzian kwalifikacji i umiejętności, np. umiejętności obsługi komputera, stopnia znajomości języków obcych. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja.
4 Wszyscy kandydaci odpowiadają na te same pytania.
5. Rozmowa kwalifikacyjna podlega odrębnej ocenie przez każdego z członków komisji po przeprowadzeniu rozmów z wszystkimi kandydatami.
6. Ocena kandydatów prowadzona jest metodą punktową przez każdego z członków komisji w skali od 0 do 6, po zakończonych rozmowach kwalifikacyjnych oraz w przypadku naboru na stanowiska kierownicze urzędnicze oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu bielskiego – po analizie autorskiej propozycji pracy na stanowisku kierowniczym, o której mowa w § 6 ust. 3.
7. Z rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 18 punktów.
8. Z przebiegu rozmowy sporządza się notatkę służbową, którą podpisują członkowie komisji.

Zakończenie naboru

§ 11. 1. W wyniku przeprowadzonej procedury naboru kandydat może otrzymać maksymalnie 51 punktów.
2. Po zakończeniu naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe wraz ze wskazaniem osób niepełnosprawnych, o ile znajdują się w grupie, których przedstawia:
1) kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata na stanowisku urzędniczym;
2) Zarządowi Powiatu celem zatrudnienia wybranego kandydata na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu.
3. Komisja wskazuje do zatrudnienia kandydata, o którym mowa w ust. 2, który uzyskał najwięcej punktów, lecz nie mniej niż 20 punktów.
4. Jeżeli wskaźnik naboru osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu bielskiego, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 2.
5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku kandydatów pierwszeństwo ma kandydat posiadający wykształcenie preferowane określone w ogłoszeniu o naborze.

Sporządzenie protokołu

§ 12. 1. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów, który podpisują wszyscy członkowie komisji.
2. Protokół zawiera w szczególności:
1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, przedstawianych kierownikowi jednostki, uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów, wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych, o ile do przeprowadzenia naboru stosuje się przepis art. 13a ust. 2 ustawy;
2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;
3) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
4) uzasadnienie danego wyboru;
5) skład komisji przeprowadzającej nabór.
3. Wzór protokołu z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
4. Wypełniony i podpisany przez komisję protokół, o którym mowa w ust. 2, przedstawiany jest odpowiednio dla:
1) starosty przy naborze na stanowisko urzędnicze;
2) Zarządu Powiatu przy naborze na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu.
5. Zatwierdzenie wyników naboru kończy procedurę wyłonienia najlepszego kandydata.
6. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje odpowiednio:
1) starosta przy naborze na stanowisko urzędnicze;
2) Zarząd Powiatu przy naborze na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu.


Rozdział 8. Warunki zatrudnienia pracowników

§ 13. 1. Kandydat wyłoniony do zatrudnienia w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów aplikacyjnych oraz zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Brak zaświadczenia uniemożliwi podpisanie umowy o pracę.
2. Przebieg zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Bielskiego określa się w sposób następujący:
1) na stanowisku urzędniczym:
a) pierwsza umowa na stanowisku urzędniczym na czas określony do 6 miesięcy,
b) druga umowa na czas określony do 6 miesięcy lub czas nieokreślony,
c) umowa na czas nieokreślony,
2) na stanowisku kierowniczym urzędnicze oraz stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej powiatu bielskiego:
a) pierwsza umowa na stanowisku na czas określony do 6 miesięcy,
b) druga umowa na czas określony lub nieokreślony,
c) umowa na czas nieokreślony.
3. W przypadku rezygnacji wybranego kandydata z podpisania umowy o pracę możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród kandydatów wymienionych w protokole tego naboru lub ogłoszenie ponownego naboru.
4. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby kolejno spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole dotyczącym tego naboru.
5. W czasie trwania zawartej umowy na czas określony lub nieokreślony z pracownikiem zatrudnianym na stanowisku urzędniczym organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem.
6. Szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę, określa odrębne zarządzenie starosty.
7. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, o którym mowa w ust. 5, przed zawarciem nowej umowy o pracę pracownik składa ślubowanie.
8. W uzasadnionych okolicznościach, np. ze względu na duże doświadczenie, wysokie kwalifikacje pracownika pożądane w starostwie, starosta może podjąć decyzję o zatrudnieniu na innych warunkach niż określone w ust. 2.


Rozdział 9. Ogłoszenie wyników naboru

§ 14. 1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, której dotyczył przeprowadzony nabór oraz jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę i adres jednostki;
2) określenie stanowiska urzędniczego;
3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejscowość zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.
3. Wzór informacji o wynikach naboru stanowią załączniki nr 6 i nr 6a do Regulaminu.


Rozdział 10. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 15. 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, z którym zostanie podpisana umowa o pracę, dołącza się do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do oceny merytorycznej, testu i rozmowy kwalifikacyjnej i zostały wymienione w protokole przechowuje się przez okres sześciu miesięcy, po czym ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów są im odsyłane lub odbierane przez nich osobiście.
4. Dokumenty aplikacyjne nieodebrane osobiście przez kandydata w okresie sześciu miesięcy, ulegają komisyjnemu zniszczeniu.


Rozdział 11. Przepisy końcowe

§ 16. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy, System zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, wprowadzony zarządzeniem nr 09/09 Starosty Bielskiego z dnia 4 marca 2009 r., zmieniony zarządzeniem nr 13/11 Starosty Bielskiego z dnia 6 maja 2011 r. oraz zarządzenie regulujące sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej, w rozumieniu przepisów wymienionej na wstępie ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy i Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze, o którym mowa w ust. 1.
3. Zmiany treści niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności formy właściwej dla jego wprowadzenia.

Metryka strony

Udostępniający: Sławomir Jerzy Snarski Starosta

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Jerzy Snarski

Data wytworzenia: 2017-10-13

Wprowadzający: Joanna Olszówka

Data wprowadzenia: 2005-12-02

Modyfikujący: Joanna Olszówka

Data modyfikacji: 2019-06-17

Opublikował: Joanna Olszówka

Data publikacji: 2005-12-02