Konkurs na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowiska:
pielęgniarki oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
pielęgniarki oddziałowej Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego
pielęgniarki oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r. nr 151, poz. 896).

Oferty wraz z dokumentami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie niebędącym przedsiębiorcą (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 393 z późn. zm.) należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1 z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału... ” z podaniem nazwiska, imienia i adresu korespondencyjnego oraz numeru kontaktowego kandydata. Rozstrzygnięcia konkursów nastąpią w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPZOZ w Bielsku Podlaskim dostępne są w sekretariacie Szpitala.

 

Bożena Grotowicz
Dyrektor

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Grotowicz

Data wytworzenia: 2019-01-28

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2019-01-28

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2019-01-28