art.49 KPA Zawiadomienie stron, postanowienie o powołaniu biegłego, znak GK.6821.4.3.2015

Bielsk Podlaski, 2019. 01. 25

GK.6821.4.3.2015

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm./

 

- zawiadamiam strony postępowania, że w toku prowadzonego przez Starostę Bielskiego postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej na dzień wywłaszczenia numerami geodezyjnymi działek 699/1, 699/2, 699/3, obr. 2, wchodzącej obecnie w skład działek oznaczonych w obrębie 2 Wysoki Stoczek numerami geodezyjnymi: 699/3 (własność osoby fizycznej), 699/13 (własność osoby prawnej), 1781/50 (współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” i osób fizycznych), 1781/49 (współwłasność osób fizycznych), 699/12 (własność osoby prawnej), 702/11 (współwłasność Gminy Białystok i osób fizycznych), 699/10, 1731, 699/9, 699/11, 699/14 (własność Gminy Białystok), w dniu 25.01.2019 r. zostało wydane postanowienie o powołaniu biegłego z zakresu szacowania nieruchomościami, celem sporządzenia opinii w zakresie ustalenia wysokości zwaloryzowanego odszkodowania oraz określenia wartości nieruchomości będącej podstawą do dokonania rozliczeń przy zwrocie wywłaszczonej nieruchomości położnej w Białymstoku, przy ulicy Antoniuk Fabryczny, obr. 2 Wysoki Stoczek, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 699/15, o powierzchni 0,0745 ha (powstałej z podziału działki nr 699/14), stanowiącej własność Gminy Białystok.

            Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy GK.6821.4.3.2015) w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, ul. 11 Listopada 4, pokój nr 1, w godzinach 730 – 1530, tel. nr 85-8331140.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. Starosty mgr inż. Justyna Grajko-Fiedorowicz inspektor w Wydziale Geodezji i Katastru

Data wytworzenia: 2019-01-25

Wprowadzający: Justyna Grajko-Fiedorowicz

Modyfikujący: Justyna Grajko-Fiedorowicz

Data modyfikacji: 2019-01-25

Opublikował: Justyna Grajko-Fiedorowicz

Data publikacji: 2019-01-25