Oświadczenie w sprawie dostępności

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://bip-stbielsk.wrotapodlasia.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://bip-stbielsk.wrotapodlasia.pl.

Strona https://bip-stbielsk.wrotapodlasia.pl jest częściowo zgodna z ustawą z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

a) niezgodność z ustawą:
– materiały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, głównie skany dokumentów,

b) nieproporcjonalne obciążenie:
– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
– materiały dostarczone do publikacji ze źródeł zewnętrznych,
– materiały bardzo obszerne, których wytworzenie odbywa się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwia wpływ na ich docelową formę,
– materiały posiadające strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji.

c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Niniejsze oświadczenie sporządzono 29 lipca 2020 r. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi 29 lipca 2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Bielsku Podlaskim, tel. 85 833 26 16, e-mail starostwo@powiatbielski.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania
Nazwa organu odwoławczego: Wojewoda Podlaski w Białymstoku
Adres: ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
E-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Tel.: 85 743 93 15

Dostępność architektoniczna
Siedziba Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim mieści się przy ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski.
Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki. Do budynku prowadzi jedno wejście (od ul. Mickiewicza), zaś podjazd dla wózków znajduje się na placu od ul. Kopernika.
sekretariat znajduje się na czwartym piętrze, do którego prowadzą schody oraz winda.
Biuro obsługi klienta znajduje się na parterze i osoba na wózku może tam dojechać. Osoby na wózkach mają możliwość korzystania z korytarza – pracownicy Starostwa dostosowują się do petentów. Na przyciskach windy są oznaczenia w alfabecie brajla.
Drugi budynek Starostwa mieści się przy ul. 11 Listopada 4. Przy budynku jest podnośnik umożliwiający wjazd wózka na pierwsza kondygnację.
Trzeci budynek Starostwa mieści się przy ul. 3 Maja 17. Znajduje się przy nim miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych oraz podjazd dla wózków. W budynku jest winda. Na przyciskach windy są oznaczenia w alfabecie brajla. Są dwie toalety przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2020-07-29

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2020-07-29

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2020-07-29