Projekt budżetu Powiatu Bielskiego na 2008 r.

Uchwała nr 37/115/07 zarządu powiatu w bielsku podlaskim 15 listopada 2007 roku w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2008 rok


Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art.  179, 180, 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz §3 uchwały Nr XXII/131/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 sierpnia 2004r w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2008 rok stanowiący załącznik nr I do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia do projektu budżetu, stanowiące załącznik nr II do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się prognozę kwoty długu na rok 2008 i lata następne, stanowiącą załącznik nr III do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się informację o stanie mienia komunalnego powiatu, stanowiącą załącznik nr IV do niniejszej uchwały.

§ 5. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się:
1.Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim
2.Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Członkowie Zarządu:                                                                                 Przewodniczący:

1. mgr Piotr Bożko                                                                                 dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
    Wicestarosta                                                                                         Starosta

2. Zbigniew Jan Szpakowski
    Członek Zarządu Powiatu

3. Mirosław Bałło
    Członek Zarządu Powiatu

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Miller

Wprowadzający: Rafał Miller

Data wprowadzenia: 2007-12-04

Modyfikujący: Rafał Miller

Data modyfikacji: 2007-12-04

Opublikował: Rafał Miller

Data publikacji: 2007-12-04