Uchwała nr 158/348/06 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za II kwartał 2006 r.

Na podstawie art. 12 ust. 3 pkt 3 lit. a-c, art.14 pkt.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 69, poz. 962, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 2104) uchwala się , co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za II kwartał 2006r. zgodnie z załącznikiem do uchwały. Dane w informacji wykazywane są narastająco od początku roku budżetowego.

§ 2. Uchwała wraz z załącznikiem zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bielskiemu.

 

Przewodniczący
Sławomir Jerzy Snarski, Starosta

Członkowie Zarządu Powiatu
Piotr Bożko, Wicestarosta
Zbigniew Jan Szpakowski, Członek Zarządu Powiatu

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-08-03

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-08-03

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-08-03