Uchwała nr 169/383/06 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 października 2006 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za III kwartał 2006 r.

Na podstawie art. 12 ust. 3 pkt. 3 lit. a-c, art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 69, poz. 962, nr 169, poz.1420, z 2006r nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708) uchwala się , co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za III kwartał 2006r. zgodnie z załącznikiem do uchwały. Dane w informacji wykazywane są narastająco od początku ro­ku budżetowego.

§ 2. Uchwała wraz z załącznikiem zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bielskiemu.

 

Przewodniczący
Sławomir Jerzy Snarski, Starosta

Członkowie Zarządu Powiatu
Piotr Bożko, Wicestarosta
Helena Buszko, Członek Zarządu Powiatu
Zbigniew Jan Szpakowski, Członek Zarządu Powiatu

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-12-19

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-12-19

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-12-19