Uchwała nr 152/331/06 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 9 czerwca 2006 r. sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za 2005 r. oraz ogłoszenia wykazu udzielonych przez Powiat Bielski poręczeń i gwarancji, wykazu podmiotów, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty w zakresie podatków lub opłat, wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2005 r.

Na podstawie art. 12 ust. 3 pkt 3 lit. a-c, art. 14 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 69, poz. 962, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości:
1) informację o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za 2005 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2) wykaz udzielonych przez Powiat Bielski poręczeń i gwarancji, wykaz podmiotów, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty w zakresie podatków lub opłat oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2005 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wraz z załącznikami podlega opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bielskiemu.

 

Przewodniczący
Sławomir Jerzy Snarski, Starosta

Członkowie Zarządu Powiatu
Helena Buszko, Członek Zarządu Powiatu
Zbigniew Jan Szpakowski, Członek Zarządu Powiatu

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-06-14

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-06-14

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-06-14