Uchwała nr 26/73/07 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za II kwartał 2007 r.

Na podstawie art. 12 ust. 3 pkt. 3 lit. a-c, art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 69, poz. 962, nr 169, poz.1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832, z 2007 r. nr 82, poz. 560, nr 88 poz. 587) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za II kwartał 2007 r. zgodnie z załącznikiem do uchwały. Dane w informacji wykazywane są narastająco od początku roku budżetowego.

§ 2. Uchwała wraz z załącznikiem zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bielskiemu.

 

Przewodniczący
mgr Piotr Bożko, Wicestarosta

Członkowie Zarządu Powiatu
Zbigniew Jan Szpakowski, Członek Zarządu Powiatu
Mirosław Bałło, Członek Zarządu Powiatu

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-08-06

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-08-06

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-08-06