Uchwała nr 10/18/07 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za IV kwartał 2006 r.

Na podstawie art. 12 ust. 3 pkt. 3 lit. a-c, art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 69, poz. 962, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832) uchwala się , co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za IV kwartał 2006 r. zgodnie z załącznikiem do uchwały. Dane w informacji wykazywane są narastająco od początku roku budżetowego.

§ 2. Uchwała wraz z załącznikiem zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bielskiemu.

 

Przewodniczący
Sławomir Jerzy Snarski, Starosta

Członkowie Zarządu Powiatu
1. Piotr Bożko, Wicestarosta
2. Zbigniew Jan Szpakowski, Członek Zarządu Powiatu
3. Mirosław Bałło, Członek Zarządu Powiatu

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-03-27

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-03-27

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-03-27