Uchwała nr 36/108/07 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 8 listopad 2007 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za III kwartał 2007 r.

Na podstawie art. 12 ust. 3 pkt. 3 lit. a-c, art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 69, poz. 962, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832, z 2007 r. nr 82, poz. 560, nr 88 poz. 587, 115 poz. 791, nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za III kwartał 2007 r. zgodnie z załącznikiem do uchwały. Dane w informacji wykazywane są narastająco od początku roku budżetowego.

§ 2. Uchwała wraz z załącznikiem zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bielskiemu.

 


Przewodniczący
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski, Starosta

Członkowie Zarządu Powiatu
mgr Piotr Bożko, Wicestarosta
Zbigniew Jan Szpakowski, Członek Zarządu Powiatu
Mirosław Bałło, Członek Zarządu Powiatu

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-11-08

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2008-03-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2008-03-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2008-03-10