Informacja Starosty Bielskiego w sprawie konieczności sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. nr 191, poz. 1365 i z 2008 r. nr 116, poz. 773) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym (Dz. U. z 2007 r. nr 241, poz. 1770) Starosta Bielski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, informuje mieszkańców Powiatu Bielskiego o potrzebie sprawdzenia, zgodności zapisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym posiadanych nieruchomości i podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

1. Właściwym sądem rejonowym prowadzącym księgi wieczyste dla nieruchomości położonych na terenie wszystkich gmin Powiatu Bielskiego jest Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 53.
Adres Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych: 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100.

2. W celu udzielenia pomocy mieszkańcom powiatu bielskiego w działaniach na rzecz porządkowania stanu prawnego nieruchomości utworzono Punkt Informacyjno-Konsultacyjny. Informacje i wyjaśnienia problematyki prawnej i geodezyjnej można uzyskać w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim w poniedziałki w Biurze Zamiejscowym w Brańsku, ul. Rynek 8, pok. 5, od wtorku do piątku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46 pok. 208.

3. Dokumentami potwierdzającymi rzeczywisty stan prawny danej nieruchomości mogą być:
– akty notarialne (umowy sprzedaży, darowizny, zamiany),
– prawomocne orzeczenia sądu,
– ostateczne decyzje administracyjne,
– inne dokumenty stwierdzające nabycie własności (akty własności ziemi itp.).

4. Dział I księgi wieczystej obejmuje oznaczenie nieruchomości (numer działki, powierzchnia, położenie) oraz wpisy praw związanych z jej własnością. Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane z ewidencji gruntów i budynków.
Dział II księgi wieczystej obejmuje informacje o właścicielu, współwłaścicielu, wieczystym użytkowniku, wieczystym współużytkowniku, wysokości ich udziałów oraz rodzaju współwłasności i podstawie nabycia praw.
Treść księgi wieczystej jest jawna i każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu. Odpisy ksiąg wieczystych według ostatniego stanu wpisów wydawane są odpłatnie na żądanie osób zainteresowanych.

5. W przypadku, gdy dane ujawnione w dziale I i II księgi wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości, mogą być podjęte działania:
– złożenie w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego wniosku o dokonanie w urządzonej księdze wieczystej zmian w dziale II wynikających z dokumentów potwierdzających rzeczywisty stan prawny lub zmian w dziale I na podstawie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków,
– złożenie wniosku o założenie księgi wieczystej na podstawie wyżej wymienionych dokumentów,
– przeprowadzenie postępowania sądowego w celu uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

 

Sławomir Jerzy Snarski
Starosta Bielski

Metryka strony

Udostępniający: Sławomir Jerzy Snarski Starosta Bielski

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2008-10-24

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2008-10-24

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2008-10-24