Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, 31-10-2019r.

  Starosta Bielski
 ul. Mickiewicza 46
 17-100 Bielsk Podlaski
(nazwa i adres organu wydającego decyzję)

AŚ.6740.329.2019

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ((tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z póz. zm.) Starosta Powiatu Bielskiego w Bielsku Podlaskim  zawiadamia, że w dniu 31-10-2019r., po rozpatrzeniu wniosku   Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla inwestycji pn.: " rozbudowa drogi gminnej nr 107325B - ul. Ogrodowa na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim w zakresie budowy nawierzchni jezdni, zjazdów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej  w ramach zadania: "Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim":
 położonej na terenie miasta Bielsk Podlaski, zlokalizowanej na  nieruchomościach:
a) stanowiących istniejące pasy drogowe:
-  nr nr ewidencyjny: 1978, 1791/20, 1979 w obrębie ewidencyjnym 3 Bielsk Podlaski w jednostce ewidencyjnej Bielsk Podlaski,
b) powstałych z podziału nieruchomości, z jednoczesnym zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości:
- nr ewid. 1959 w obrębie 3 Bielsk Podlaski (po podziale nr ewid. 1959/2 -  przeznaczonej pod drogę)
- nr ewid. 1971/1 w obrębie 3 Bielsk Podlaski (po podziale nr ewid. 1971/3 -    przeznaczonej pod drogę)
- nr ewid. 1971/1 w obrębie  3 Bielsk Podlaski (po podziale  nr ewid. 1971/4 - przeznaczonej pod drogę)
- nr ewid. 1960/15 w obrębie  3 Bielsk Podlaski (po podziale  nr ewid. 1960/31 - przeznaczonej pod drogę)
- nr ewid. 1977/3 w obrębie  3 Bielsk Podlaski (po podziale  nr ewid. 1977/6 - przeznaczonej pod drogę)
- nr ewid. 1977/4 w obrębie  3 Bielsk Podlaski (po podziale  nr ewid. 1977/8 - przeznaczonej pod drogę)
- nr ewid. 1977/5 w obrębie  3 Bielsk Podlaski (po podziale  nr ewid. 1977/10 - przeznaczonej pod drogę)
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim w Wydziale Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 11 Listopada 4 w  pokój 206,  w godzinach pracy urzędu.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, w urzędzie gminy właściwej ze względu na przebieg drogi, na stronie internetowej tej gmin, a także w prasie lokalnej.

Z up. STAROSTY

mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński

Naczelnik Wydziiału Arch. Bud. Ochr. Środowiska

Rolnictwa i leśnictwa

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Leszczyński

Data wytworzenia: 2019-11-18

Wprowadzający: Paulina Kustyniuk

Modyfikujący: Paulina Kustyniuk

Data modyfikacji: 2019-11-04

Opublikował: Paulina Kustyniuk

Data publikacji: 2019-11-04