Umorzenie postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B i 1695B ulica w miejscowości Popławy"

Bielsk Podlaski, 2020-02-07

Starosta Bielski
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
AŚ.6740.421.2019


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ((tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z póz. zm.), Starosta Powiatu Bielskiego w Bielsku Podlaskim  zawiadamia, że w dniu 07.02.2020 r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17-01-2020 r., Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz którego działa Pan Leszek Aleksiejuk - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim, w którym wyrażona została wola rezygnacji z ubiegania się o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B i 1695B ulica w miejscowości Popławy" położonej na terenie gminy Brańsk, działając na podstawie art 105 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. : Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.), wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B i 1695B ulica w miejscowości Popławy" położonej na terenie gminy Brańsk, zlokalizowanej na  nieruchomościach:
1) stanowiących istniejące pasy drogowe:
-   nr nr ewidencyjne: 491/5, 516/1, 503/1, 82/16 w obrębie ewidencyjnym Popławy,               w jednostce ewidencyjnej Brańsk,
2) stanowiących istniejący pas drogowy do podziału z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości na pas drogi Nr 1694B i Nr 1695B:
-   nr ewidencyjny: 672 w obrębie ewidencyjnym Popławy, po podziale  nr ewid. 672/1 pas drogi Nr 1694B i nr ewid. 672/2 pas drogi Nr 1695B
3) do podziału z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:
- nr ewid. 86/2 w obrębie Popławy po podziale  nr ewid. 86/3
- nr ewid. 83/9 w obrębie Popławy  po podziale  nr ewid. 83/10
- nr ewid. 83/7  w obrębie Popławy  po podziale  nr ewid. 83/12
- nr ewid. 82/10 w obrębie Popławy  po podziale  nr ewid. 82/19 (DPNr1694B) i nr ewid. 82/20  (DP Nr 1695B)
- nr ewid. 79/1 w obrębie Popławy  po podziale  nr ewid. 79/3 (DP Nr 1694B) i nr ewid.  79/4(DP Nr 1695B)
- nr ewid. 88/3 w obrębie Popławy  po podziale  nr ewid. 88/8
4) do przejęcia w całości pod pasy drogowe:
- nr ewid. 83/6 w obrębie  Popławy,        - nr ewid. 88/5 w obrębie  Popławy,
- nr ewid. 83/8 w obrębie  Popławy,        - nr ewid. 78/1 w obrębie Popławy,
- nr ewid. 86/1 w obrębie  Popławy,         - nr ewid. 75/1 w obrębie Popławy,
- nr ewid. 87/1 w obrębie  Popławy,        - nr ewid. 76/4 w obrębie Popławy,
Jednocześnie stosownie do art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że akta dotyczące tej sprawy zostały skompletowane.
Strona ma prawo zapoznać się z wnioskiem i aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia w tutejszym Starostwie Powiatowym  w Wydziale Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 11 Listopada 4 w  pokój 207,  w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Urzędu Gminy Brańsk, Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim oraz w prasie lokalnej.

 

Z up. STAROSTY

mgr inż. Andrzej Golonko
Z-ca Naczelnika Wydziału Arch. Bud.
Ochr. Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. STAROSTY mgr inż. Andrzej Golonko Z-ca Naczelnika Wydziału Arch. Bud. Ochr. Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2020-02-07

Wprowadzający: Paulina Kustyniuk

Modyfikujący: Paulina Kustyniuk

Data modyfikacji: 2020-02-07

Opublikował: Paulina Kustyniuk

Data publikacji: 2020-02-07