zgłoszenie budowy podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia i podziemnego przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia

                                                                                                                                       Bielsk Podlaski, 2021-05-31
Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
AŚ.6743.178.2021   
     Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30a pkt 3, w związku z art. 29 ust 1 pkt 2 lit. a oraz pkt 23 lit. a  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.   Prawo budowlane  (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z póz. zm.), po rozpatrzeniu zgłoszenia doręczonego tut. organowi w dniu 06.05.2021 r. przez Pana Mirosława Sajewicz - pełnomocnika działającego  w imieniu i na rzecz Inwestora: PGE Dystrybucja S.A z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A w Lublinie (20-340 Lublin) uprzejmie informuje, że     

                                                                                    nie wniósł sprzeciwu
                                                 w terminie, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ww. Prawa budowlanego

w stosunku do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do budowy podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia i podziemnego przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia na dz. o nr ewid.: 547, 768/2, 573 i 491, położonych w obrębie ewid.: Deniski, w jednostce ewid.: gmina Bielsk Podlaski.

Inwestycja obejmuje budowę podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia YAKXS 4 120 mm2 l = 181 (210) m, podziemnego przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia  YAKXS 4 120 mm2 l = 205 (225) m i złącza kablowo - pomiarowego oraz słupa elektroenergetycznego niskiego napięcia na dz. o nr ewid.: 547, 768/2, 573 i 491, położonych w obrębie ewid. Deniski, w jednostce ewid.: gmina Bielsk Podlaski, na podstawie ostatecznej decyzji nr 5/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski dnia 14 grudnia 2020 r. znak: RGP.6733.4.2020, według projektu wykonanego przez inż. Mirosława Sajewicza, posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.


                                                                                                                       Z up. STAROSTY
                                                                                                         mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński      

                                                                                                Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa,
                                                                                                   Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa a/a /M.P./

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Starosty Tadeusz Leszczyński, Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-05-31

Wprowadzający: Monika Pac

Modyfikujący: Monika Pac

Data modyfikacji: 2021-06-01

Opublikował: Monika Pac

Data publikacji: 2021-06-01