Uchwała nr XIV/100/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759, z 2007 r. nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII/138/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 września 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, zmieniona uchwałą nr XXIX/171/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 marca 2005 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim


 

Załącznik do uchwały nr XIV/100/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2007 r.

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, zwany dalej regulaminem, określa:
1) zasady kierowania Starostwem;
2) organizację wewnętrzną Starostwa;
3) zadania i uprawnienia wspólne dla kierujących komórkami organizacyjnymi;
4) zadania i zakresy działania wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa;
5) podstawowe zasady opracowywania projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu i starostę bielskiego;
6) tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli oraz skarg i wniosków;
7) organizację i prowadzenie działalności kontrolnej;
8) zasady podpisywania pism.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim;
2) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim;
3) staroście – należy przez to rozumieć starostę bielskiego;
4) wicestaroście – należy przez to rozumieć wicestarostę;
5) sekretarzu – należy przez to rozumieć sekretarza powiatu;
6) skarbniku – należy przez to rozumieć skarbnika powiatu;
7) kierujących komórkami organizacyjnymi – należy przez to rozumieć naczelników wydziałów, kierowników referatów oraz pracowników samodzielnych stanowisk, wchodzących w skład Starostwa Powiatowego;
8) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim;
9) statucie – należy przez to rozumieć statut Powiatu Bielskiego.

§ 3. Starostwo jest jednostką budżetową Powiatu, powołaną do zapewnienia organom Powiatu pomocy w wykonywaniu zadań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym, statucie oraz ustawach szczególnych i aktach wydanych w celu wykonania tych ustaw.

§ 4. Siedzibą Starostwa jest miasto Bielsk Podlaski. Możliwe jest tworzenie biur zamiejscowych Starostwa.

§ 5. Obowiązki Starostwa jako zakładu pracy oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa regulamin pracy Starostwa ustalony przez starostę.

§ 6. Do zakresu działania Starostwa należy wykonywanie:
1) zadań własnych Powiatu;
2) zadań zleconych w granicach upoważnień ustawowych;
3) zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez Powiat;
4) innych zadań określonych uchwałami Rady i Zarządu oraz przepisami prawa.

§ 7. W swych działaniach Starostwo kieruje się zasadami praworządności i służebności wobec społeczeństwa powiatu bielskiego.

Rozdział 2. Zasady kierowania Starostwem

§ 8. 1. Starostwo jest zakładem pracy dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
2. Pracą Starostwa kieruje starosta przy pomocy wicestarosty, etatowych członków Zarządu oraz sekretarza i skarbnika.
3. Starosta dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Zarządu oraz określa zadania sekretarza i skarbnika w drodze zarządzenia.

§ 9. 1. Do zakresu zadań i kompetencji starosty należy między innymi:
1) nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Starostwa;
2) reprezentowanie Starostwa na zewnątrz;
3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
4) wydawanie zarządzeń dotyczących Starostwa i podległych służb;
5) zwoływanie narad z udziałem kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
6) koordynowanie działalności bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych;
7) upoważnienie etatowych członków Zarządu, sekretarza, skarbnika, kierujących komórkami organizacyjnymi i innych pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
8) zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie obradom;
9) kierowanie wniosków pod obrady Rady i jej komisji;
10) przedkładanie sprawozdań z działalności Zarządu;
11) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki w związku z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, należących do kompetencji Zarządu; czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu;
12) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla starosty przez przepisy prawa, uchwały Rady i Zarządu oraz postanowienia regulaminu.
2. W czasie nieobecności starosty lub niemożności wykonywania przez niego swojej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje wicestarosta.

§ 10. 1. Do zadań wicestarosty należy sprawowanie nadzoru nad działalnością komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu w ramach wewnętrznego podziału zadań określonych w odrębnym zarządzeniu starosty, a w szczególności:
1) przedkładanie lub aprobowanie projektów uchwał Zarządu, Rady, wynikających z zakresu zadań podległych komórek organizacyjnych i jednostek;
2) wydawanie poleceń służbowych;
3) aprobowanie wniosków kierujących komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami;
4) wydawanie z upoważnienia starosty decyzji w sprawach indywidualnych;
5) opiniowanie i proponowanie obsady kadrowej w nadzorowanych komórkach organizacyjnych i jednostkach oraz wynagradzania, nagradzania i karania.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do pozostałych etatowych członków Zarządu oraz sekretarza i skarbnika, jeżeli zostanie im powierzone w trybie § 8 nadzorowanie komórek organizacyjnych.

§ 11. 1. Do zadań sekretarza należy w szczególności:
1) zapewnienie warunków organizacyjnych umożliwiających sprawne wykonywanie zadań przez Radę, Zarząd i Starostwo;
2) nadzór nad przygotowywaniem przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu projektów uchwał organów Powiatu oraz realizacją podjętych uchwał;
3) nadzorowanie postępowania administracyjnego w zakresie terminowości i zgodności z prawem załatwiania spraw obywateli;
4) organizacja kontroli wewnętrznej;
5) udział w negocjowaniu warunków porozumień w zakresie przejmowania i przekazywania zadań;
6) zapewnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz poziomu i stylu pracy;
7) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy wydziałami, referatami, samodzielnymi stanowiskami pracy itp.;
8) sprawowanie funkcji koordynatora ds. ISO poprzez wykonywanie nadzoru nad utrzymaniem ustanowionego w Starostwie systemu zarządzania jakością.
2. W zakresie ustalonym przez Zarząd, starosta może powierzyć sekretarzowi prowadzenie spraw Powiatu w swoim imieniu.

§ 12. 1. Do zadań skarbnika – głównego księgowego budżetu – należy w szczególności:
1) w zakresie rachunkowości budżetu:
a) prowadzenie rachunkowości budżetu oraz sporządzanie sprawozdawczości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku budżetu,
c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem budżetu,
d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych budżetu,
e) składanie kontrasygnaty przy czynnościach prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń, gwarancji oraz emisji papierów wartościowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
f) składanie podpisu na innych umowach i porozumień,
g) nadzorowanie terminowej spłaty pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami,
h) analiza płynności finansowej budżetu Powiatu oraz proponowanie Zarządowi uruchomienia instrumentów przywracających płynność finansową;
2) w zakresie planowania, sprawozdawczości i wykonania budżetu:
a) przygotowywanie propozycji projektów uchwał Zarządu i Rady w sprawach dotyczących budżetu Powiatu,
b) analiza wykonania budżetu Powiatu oraz informowanie Zarządu o występujących nieprawidłowościach w jego przebiegu,
c) przygotowywanie propozycji w zakresie opisowego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunku budżetu oraz propozycji sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim,
d) przygotowywanie propozycji w zakresie opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze oraz propozycji informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za I półrocze.
2. Do zadań głównego księgowego Starostwa należy w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości Starostwa oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku Starostwa zgodnie z planem i harmonogramem finansowym;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem i harmonogramem finansowym Starostwa, zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
5) analiza wykonania planu finansowego Starostwa oraz informowanie skarbnika o niepokojących zjawiskach w zakresie przebiegu wykonania planu;
6) dokonywanie okresowych kontroli w zakresie gospodarki kasowej.
3. W czasie nieobecności skarbnika jego zadania wykonuje główny księgowy Starostwa, za wyjątkiem czynności określonych w ust. 1 pkt 1 lit. e.

§ 13. 1. W trybie uchwały Rady powoływany jest powiatowy rzecznik konsumentów, który wykonuje zadania Powiatu w zakresie ochrony praw konsumenta, a w szczególności:
1) zapewnia konsumentom bezpłatne poradnictwo i dostarcza informacji prawnych w zakresie ochrony ich interesów;
2) wytacza powództwo na rzecz konsumentów oraz wstępuje, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
3) wnioskuje o stanowienie i zmianę przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
4) współdziała z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów;
5) wnioskuje zlecanie działającym na obszarze powiatu bielskiego organizacjom, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, prowadzenie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego.
2. Powiatowy rzecznik konsumentów działa poza strukturą komórek organizacyjnych i w swojej działalności podlega sekretarzowi.
3. Powiatowy rzecznik konsumentów przy znakowaniu spraw używa symbolu RK.

Rozdział 3. Organizacja wewnętrzna Starostwa

§ 14. 1. W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne, używające następujących symboli przy znakowaniu spraw:
1) Wydział Organizacyjno-Prawny – symbol „Or”;
2) Wydział Budżetu i Finansów – symbol „Fn”;
3) Wydział Komunikacji i Transportu – symbol „Km”;
4) Wydział Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – symbol „AŚ”;
5) Wydział Oświaty i Kultury – symbol „OK”;
6) Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości – symbol „GK”;
7) Wydział Gospodarowania Mieniem – symbol „GM”;
8) Wydział Rozwoju Lokalnego, Współpracy z Organizacjami Pozarządowym i Ochrony Zdrowia – symbol „RZ”;
9) Referat Finansowo-Księgowy – symbol „FK”;
10) Referat ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – symbol „ZK”;
11) Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Finansowej – symbol „KF”;
12) Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego – symbol „AW”;
13) Radca Prawny – symbol „R”.
2. Dla obszaru miasta Brańsk oraz gmin Brańsk i Rudka zadania określone w § 26 realizowane są przez pracowników Starostwa w Biurze Zamiejscowym w Brańsku.
3. Przy Starostwie mogą funkcjonować gospodarstwa pomocnicze.
4. Gospodarstwo pomocnicze powołuje starosta zarządzeniem, określającym jednocześnie zasady jego funkcjonowania.

§ 15. 1. Wydziałami Starostwa kierują naczelnicy, zaś referatami – kierownicy, na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy kierowanej komórki.
2. Starosta, na wniosek kierującego komórką, powierza zastępstwo na czas jego nieobecności jednemu z pracowników danej komórki.
3. Pracą Wydziału Budżetu i Finansów kieruje skarbnik.
4. Pracą Referatu Finansowo-Księgowego kieruje główny księgowy Starostwa – pełniący funkcję kierownika referatu.
5. Pracą Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości kieruje geodeta powiatowy oraz sprawuje on nadzór nad Gospodarstwem Pomocniczym – Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim.
6. Pracą Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa kieruje architekt powiatowy.

§ 16. 1. Organizację wewnętrzną wydziałów i referatów, a w szczególności:
1) podział na stanowiska pracy;
2) zakres zadań stanowisk pracy;
3) zasady podpisywania pism przez pracowników;
4) rodzaje rejestrów prowadzone w wydziałach i referatach
– określa odpowiednio naczelnik wydziału lub kierownik referatu.
2. Szczegółowe zakresy czynności pracowników wydziałów określają ich naczelnicy, referatów – ich kierownicy, natomiast pracowników na samodzielnych stanowiskach – ich bezpośredni przełożeni.
3. Pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie powierzonego zakresu czynności.
4. Zakres czynności podlega włączeniu do akt osobowych pracownika.

Rozdział 4. Zadania i uprawnienia wspólne dla kierujących komórkami organizacyjnymi

§ 17. 1. Kierujący komórkami organizacyjnymi prowadzą sprawy związane z realizacją zadań oraz kompetencji Zarządu i starosty.
2. Kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiadają przed starostą za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań i otrzymanych poleceń służbowych.
3. W sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady, Zarządu i starosty, kierujący komórkami organizacyjnymi działają samodzielnie w granicach zadań należących do danej komórki.
4. Kierujący komórkami organizacyjnymi Starostwa stwierdzają pod względem merytorycznym sprawozdania przedkładane przez nadzorowane jednostki organizacyjne.

§ 18. 1. Kierujący komórkami organizacyjnymi upoważnieni są na podstawie pisemnego upoważnienia do załatwiania w imieniu starosty indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do zadań danej komórki.
2. Cofnięcie upoważnienia następuje na piśmie przez doręczenie osobie, której ono dotyczy.
3. Na wniosek kierującego komórką organizacyjną upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone poszczególnym pracownikom danej komórki. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 19. Do podstawowych zadań kierujących komórkami organizacyjnymi należy:
1) organizowanie pracy i wykonywania zadań komórki organizacyjnej wynikających z przepisów prawa, zarządzeń i poleceń starosty, uchwał Rady i Zarządu oraz nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przed podległych pracowników;
2) zapewnienie opracowania programów i planów zadań należących do komórki organizacyjnej;
3) przygotowywanie projektów aktów prawnych starosty, Zarządu, Rady oraz innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady i jej organów;
4) przygotowywanie dla potrzeb starosty i Zarządu oraz w celu przedłożenia Radzie i jej komisjom projektów, sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań powierzonych danej komórce organizacyjnej;
5) zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości komórki organizacyjnej;
6) przekazywanie Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu wyjaśnień oraz dokumentacji niezbędnych do rozpatrywania skarg i wniosków badanych przez ten wydział;
7) zapewnienie przestrzegania w wydziale tajemnicy państwowej i służbowej;
8) wykonywanie nałożonych zadań związanych z obronnością;
9) współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych;
10) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, służbami, inspekcjami i strażami w realizacji zadań Powiatu;
11) współpraca w szczególności z Wydziałem Budżetu i Finansów przy opracowywaniu propozycji do projektów budżetu Powiatu oraz projektów rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu bielskiego i informacji o mieniu komunalnym;
12) przekazywanie do Wydziału Organizacyjno-Prawnego informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz od składanych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii;
13) usprawnianie organizacji i form pracy komórki organizacyjnej oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia prac Starostwa;
14) rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjno-Prawnym interpelacji i zapytań radnych;
15) prowadzenie, w zakresie ustalonym przez starostę, kontroli oraz instruktażu w powiatowych jednostkach organizacyjnych;
16) wykonywanie zadań wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych;
17) zapewnienie przestrzegania postanowień regulaminu pracy Starostwa, a w szczególności przepisów o dyscyplinie pracy, warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronie przeciwpożarowej;
18) przestrzeganie obowiązków lokalnego administratora danych osobowych, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i odpowiedniego zarządzenia starosty w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych;
19) dokonywanie ocen podległych pracowników, występowanie z wnioskami osobowymi w sprawach wynagradzania, nagradzania i karania;
20) przyjmowanie i załatwianie interesantów w sprawach przekraczających kompetencje i możliwości podległych pracowników;
21) bieżący nadzór nad przestrzeganiem w komórce organizacyjnej postanowień Polityki jakości i procedur Systemu zarządzania jakością;
22) prowadzenie innych spraw wynikających z kompetencji podmiotowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 5. Szczegółowe zakresy działalności komórek organizacyjnych

§ 20. Do zadań Wydziału Organizacyjno-Prawnego (Or) należą: sprawy organizacji i funkcjonowania Starostwa, opracowywanie projektów: statutu, regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy Starostwa, a także obsługa Rady, Zarządu, starosty, sprawy pracownicze, a w szczególności:
1) w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:
a) przygotowywanie aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Starostwa,
b) prowadzenie spraw dotyczących udzielania pełnomocnictw oraz upoważnień pracownikom Starostwa,
c) wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i rzeczowego wykazu akt oraz nadzór nad przestrzeganiem w Starostwie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
d) prowadzenie ewidencji umów i porozumień zawieranych przez Zarząd z organami administracji rządowej, organami gmin i województw lub innymi podmiotami,
e) nadzorowanie przestrzegania w Starostwie dyscypliny pracy,
f) nadzór oraz prowadzenie w Starostwie spraw z zakresu bhp,
g) prowadzenie spraw związanych z informatyzacją Starostwa,
h) organizowanie, przeprowadzanie oraz ewidencjonowanie kontroli wewnętrznych oraz przygotowywanie stosownych wniosków w związku ze stwierdzonymi uchybieniami i naruszeniami prawa,
i) prowadzenie ewidencji i rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do Zarządu, starosty, poszczególnych członków Zarządu, sekretarza, skarbnika i kierujących komórkami organizacyjnymi,
j) tworzenie i aktualizacja urzędowej strony internetowej powiatu bielskiego,
k) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego w Starostwie oraz nadzór nad redagowaniem BIP przez jednostki organizacyjne Powiatu,
l) zamieszczanie na internetowej stronie „Cyfrowy Urząd” w portalu wojewódzkim „Wrota Podlasia” informacji o sposobie załatwienia spraw w Starostwie,
m) przekazywanie organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczej informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii;
2) w zakresie spraw kadrowych i socjalnych:
a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa oraz dyrektorów i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
b) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem w Starostwie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na stanowiska kierownicze,
c) prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego:
– zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczenia w ZUS,
– wystawianie, ewidencjonowanie i przedłużanie ważności legitymacji ubezpieczeniowych,
d) planowanie i gospodarka funduszem płac,
e) organizowanie prac związanych z przeprowadzaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych i przeglądów kadrowych,
f) prowadzenie spraw związanych z odbywaniem stażu oraz praktyk uczniowskich i studenckich,
g) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem w Starostwie stanowisk pracy dofinansowywanych ze środków PFRON,
h) nadzór nad prawidłowością sporządzanych przez powiatowe jednostki organizacyjne wniosków związanych z tworzeniem stanowisk pracy dofinansowywanych ze środków PFRON, gdy wnioskodawcą jest Zarząd,
i) planowanie i koordynacja szkoleń oraz kształcenia pracowników,
j) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu pracy,
k) prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy,
l) prowadzenie zakładowej działalności socjalnej,
m) kompletowanie i przesyłanie do PFRON miesięcznych i rocznych sprawozdań o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
n) prowadzenie spraw osobowych, ubezpieczeniowych, działalności socjalnej i ewidencji czasu pracy pracowników Gospodarstwa Pomocniczego – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim – na podstawie odrębnego porozumienia,
o) przygotowywanie danych bedących w dyspozycji stanowiska kadrowego dotyczących pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, między innymi w celu uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń tych pracowników;
3) w zakresie obsługi sekretariatu:
a) prowadzenie sekretariatu, w tym m. in. organizowanie przyjmowania interesantów zgłaszających się do starosty lub innych członków Zarządu,
b) przyjmowanie oraz rejestrowanie korespondencji wpływającej do Starostwa,
c) obsługa połączeń telefonicznych i telefaksowych Starostwa,
d) wydawanie i rozliczanie kart drogowych,
e) logistyka taborem samochodowym i koordynacja przewozu osób,
f) zamawianie, ewidencjonowanie i rozprowadzanie stempli, pieczęci, dzienników promulgacyjnych i prasy,
g) ewidencjonowanie poleceń wyjazdu służbowego;
4) w zakresie spraw społecznych oraz prawnych:
a) informowanie Zarządu, sekretarza, skarbnika i kierujących komórkami organizacyjnymi o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie objętym działalnością Starostwa,
b) współpraca z radcą prawnym w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych starosty, Zarządu i Rady,
c) sprawowanie pieczy nad wpływającymi do Starostwa dziennikami urzędowymi,
d) udostępnianie i wypożyczanie dzienników urzędowych pracownikom Starostwa oraz ich udostępnianie do powszechnego wglądu,
e) przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
f) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
g) prowadzenie spraw dotyczących udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
h) sporządzanie i aktualizowanie wykazu podmiotów wyznaczonych przez Zarząd spośród powiatowych jednostek organizacyjnych do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej kary grzywny,
i) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
j) prowadzenie rejestru spraw sądowych,
k) udzielanie pomocy koordynatorowi ds. ISO w zakresie utrzymania ustanowionego w Starostwie systemu zarządzania jakością;
5) w zakresie spraw dotyczących zamówień publicznych:
a) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych wynikających z działalności Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
b) nadzór nad przeprowadzaną w pozostałych komórkach organizacyjnych Starostwa procedurą udzielania i realizacji zamówień publicznych,
c) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań, protestów,
d) przeprowadzanie kontroli w Starostwie oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych w zakresie udzielania zamówień publicznych,
e) udzielanie pomocy i instruktażu powiatowym jednostkom organizacyjnym przy procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych;
6) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:
a) zapewnienie utrzymania właściwego stanu technicznego budynku Starostwa (konserwacja, remonty kapitalne i bieżące),
b) zapewnienie właściwej ochrony budynku i mienia Starostwa,
c) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci komputerowej i telefonicznej,
d) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym,
e) gospodarowanie środkami rzeczowymi, taborem samochodowym, drukami i formularzami,
f) prowadzenie ewidencji umów dotyczących zaopatrywania Starostwa w środki materialno-techniczne,
g) naprawa i konserwacja sprzętów oraz urządzeń biurowych stanowiących wyposażenie Starostwa,
h) wykonywanie czynności techniczno-usługowych związanych z realizacją przez władze Powiatu funkcji reprezentacyjnych,
i) zapewnienie właściwej informacji wizualnej w Starostwie;
7) w zakresie obsługi Rady:
a) obsługa Rady i jej organów,
b) ewidencja uchwał i innych aktów Rady oraz wniosków Komisji,
c) wykonywanie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z przygotowa-niem i sprawnym przebiegiem sesji oraz posiedzeń komisji Rady,
d) przekazywanie uchwał Rady, wniosków komisji i interpelacji radnych do realizacji odpowiednim komórkom organizacyjnym za pokwitowaniem,
e) ewidencja interpelacji i zapytań radnych,
f) przekazywanie organom nadzoru uchwał Rady,
g) przesyłanie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego stosownych dokumentów podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego,
h) udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu, w zakresie ustalonym przez Radę i jej przewodniczącego,
i) wykonywanie zadań związanych z wyborami do organów Powiatu oraz obsługa Powiatowej Komisji Wyborczej,
j) wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendami;
8) w zakresie obsługi Zarządu:
a) obsługa posiedzeń Zarządu,
b) sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu za okres międzysesyjny,
c) ewidencja uchwał Zarządu oraz decyzji i zarządzeń starosty,
d) koordynowanie wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych Zarządu i starosty,
e) obsługa posiedzeń i narad z kierującymi komórkami organizacyjnymi oraz dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych;
9) w zakresie obsługi biura obsługi klienta, kancelaryjnej i archiwum zakładowego:
a) prowadzenie obsługi klientów Starostwa poprzez udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw, wydawanie niezbędnych formularzy,
b) przyjmowanie oraz rejestrowanie korespondencji wpływającej do Starostwa,
c) przekazywanie wpływającej korespondencji, w tym również w formie elektronicznej, adresatom – według dekretacji starostów lub osób upoważnionych,
d) przyjmowanie korespondencji do wysyłki, potwierdzanie jej przyjęcia oraz dokonanie wysyłki,
e) prowadzenie ewidencji przesyłek dostarczanych na pocztę,
f) ewidencjonowanie listów doręczanych przez posłańców,
g) prowadzenie archiwum zakładowego oraz współpraca z Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Białymstoku;
10) w zakresie reprezentacji Powiatu:
a) organizowanie świąt, rocznic patriotycznych i innych uroczystości powiatowych,
b) organizowanie spotkań starosty z przedstawicielami innych jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, pracodawców itp.,
c) przygotowywanie pism, wystąpień starosty i wicestarosty oraz ewidencjonowanie wpływających pism okolicznościowych,
d) prowadzenie korespondencji i spraw związanych z uczestnictwem Powiatu w Związku Powiatów Polskich i innych organizacjach samorządowych,
e) prowadzenie „Kroniki Powiatu”,
f) redagowanie czasopisma „Monitor Powiatowy” oraz prowadzenie spraw związanych z jego drukiem i dystrybucją.

§ 21. Do zadań Wydziału Rozwoju Lokalnego, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Ochrony Zdrowia (RZ) należy w szczególności:
1) w zakresie rozwoju lokalnego:
a) współpraca z samorządem województwa w zakresie opracowywania programów rozwoju regionalnego,
b) prowadzenie spraw w zakresie ustalania strategicznych celów i programów dotyczących rozwoju powiatu i współpracy w tym zakresie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, wojewodą, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
c) opracowywanie planów rozwoju lokalnego, strategii rozwoju powiatu oraz monitorowanie ich realizacji,
d) sporządzanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji prowadzonych przez Powiat, we współpracy z innymi komórkami (np. GM, GK, AŚ, Or) i jednostkami organizacyjnymi (np. PZD),
e) upowszechnianie informacji dotyczących możliwości i zakresu pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocowych, metod aplikacji itp.,
f) wyszukiwanie nowych źródeł finansowania zadań i inwestycji prowadzonych przez Powiat,
g) opracowywanie studiów wykonalności projektów zleconych przez Zarząd,
h) dokonywanie analizy wniosków przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne bądź jednostki organizacyjne, przedkładanie ich do instytucji zarządzających i wdrażających,
i) prowadzenie rejestru złożonych wniosków,
j) organizacja i koordynacja działań dotyczących współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym utrzymywanie kontaktów i prowadzenie stosownej korespondencji,
k) organizacja wizyt przedstawicieli partnerów zagranicznych na zaproszenie władz powiatowych;
2) w dziedzinie turystyki:
a) współpraca w zakresie organizacji i rozpowszechniania turystyki z jednostkami zewnętrznymi, takimi jak np.: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, PTTK, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, samorządy gminne i miejskie,
b) opracowywanie i rozpowszechnianie publikacji turystycznych (mapy, przewodniki itp.),
c) dbałość o aktualność informacji turystycznej rozpowszechnianej w Internecie, np.: na oficjalnej stronie Powiatu Bielskiego, w portalu „Wrota Podlasia”, na stronie Internetowego Systemu Informacji Turystycznej,
d) tworzenie koncepcji dotyczącej wytyczania i utrzymywania na terenie powiatu bielskiego szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych itp.;
3) w zakresie promocji Powiatu:
a) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie,
b) współdziałanie z przedstawicielami mediów (prasa, radio, telewizja), organizowanie konferencji prasowych, przygotowywanie materiałów informacyjnych z tym związanych,
c) gromadzenie i analiza materiałów i informacji prasowych dotyczących Powiatu,
d) przygotowywanie i zamieszczanie w mediach ogłoszeń i innych materiałów mających charakter promocyjny i okolicznościowy, w tym również przekazywanie tych materiałów na potrzeby redakcji oficjalnej strony internetowej Powiatu Bielskiego,
e) organizacja oraz udział w imprezach, targach, wystawach o zasięgu lokalnym i regionalnym, podczas których prezentowane są walory gospodarcze, kulturowe i przyrodnicze powiatu,
f) współpraca z Wydziałem Organizacyjno-Prawnym w organizowaniu świąt, rocznic patriotycznych i innych uroczystości powiatowych,
g) współpraca z Wydziałem Organizacyjno-Prawnym w organizowaniu spotkań starosty z przedstawicielami innych jednostek samorządu terytorialnego, organów rządowych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, pracodawców itp.,
h) inicjowanie wszelkich form informacyjnych i reklamowych służących promocji i rozwojowi społeczno-gospodarczemu powiatu,
i) współpraca z Centrum Aktywizacji Rozwoju (CAR) w zakresie pozyskiwania środków unijnych;
4) w zakresie ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi:
a) współpraca z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, a w szczególności: analiza realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń oraz prawidłowości gospodarowania mieniem,
b) współpraca z jednostkami podstawowej opieki zdrowotnej,
c) dostarczanie na pisemne żądanie wojewody podlaskiego wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia wojewódzkiego planu działań systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
d) organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do najbliższego szpitala mającego prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu,
e) wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,
f) wydawanie decyzji o przekazaniu szkołom wyższym zwłok do celów naukowych,
g) powoływanie lekarza lub w razie jego braku innej osoby do dokonania oględzin zwłok w celu stwierdzenia zgonu oraz powoływanie lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie, do ustalenia przyczyn zgonu,
h) przygotowywanie decyzji o umieszczeniu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym,
i) prowadzenie spraw związanych z posiedzeniami i funkcjonowaniem Rady Społecznej SP ZOZ,
j) organizowanie konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ,
k) rozpatrywanie odwołań dyrektora SP ZOZ od uchwał Rady Społecznej,
l) przygotowywanie opinii na dokonanie zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego,
m) współdziałanie z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych celem realizacji wobec tych osób zadań w zakresie opieki zdrowotnej,
n) przygotowywanie projektów rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu,
o) prowadzenie spraw związanych z promocją zdrowia oraz programami zdrowotnymi,
p) nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji,
q) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym współpraca z organizacjami pozarządowymi, wyznaniowymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

§ 22. Do zadań Referatu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK) należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym m.in.:
a) podejmowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,
b) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego,
c) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
d) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
e) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
f) prowadzenie spraw wynikających z przepisów dotyczących zwalczania klęsk żywiołowych,
g) prowadzenie spraw ochrony przeciwpowodziowej,
h) systematyczne utrzymywanie łączności z urzędami gmin z terenu powiatu i Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego za pomocą radiotelefonu oraz prowadzenie stosownej dokumentacji,
i) prowadzenie obsługi merytorycznej, organizacyjnej i technicznej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
j) obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
2) realizacja zadań z zakresu spraw obronnych:
a) opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
b) opracowanie i aktualizacja planu publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
c) opracowywanie powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego,
d) organizacja i realizacja szkoleń obronnych,
e) przygotowanie głównego stanowiska kierowania Starosty w swojej stałej siedzibie,
f) reklamowanie pracowników i radnych powiatu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
g) prowadzenie działalności kontrolnej realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych,
h) utrzymywanie łączności z Korpusem Obrony Powietrznej oraz prowadzenie stosownej dokumentacji;
3) organizowanie i udział w przeprowadzaniu poboru do wojska;
4) gospodarowanie sprzętem Obrony Cywilnej poprzez prowadzenie magazynu sprzętu OC oraz utrzymywanie tego sprzętu w pełnej sprawności, w tym m.in. poprzez jego właściwą konserwację, zgodnie z obowiązującą instrukcją;
5) prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych:
a) opracowanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,
b) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
c) doradztwo i szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
d) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa w zakresie realizacji swoich zadań i bieżące informowanie starosty o przebiegu tej współpracy,
e) okresowa kontrola ewidencji obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne,
f) opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
g) opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,
h) bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania sieci lub systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymogami bezpieczeństwa,
i) nadzór nad stosowaniem środków ochrony fizycznej informacji niejawnych,
j) przeprowadzanie postępowania sprawdzającego przed dopuszczeniem osób do pracy lub pełnienia służby na stanowisku albo do wykonywania prac zleconych, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych,
k) wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa osobom, o których mowa w lit. j, po zakończeniu postępowania sprawdzającego,
l) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
m) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających, prowadzonych w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowisko lub zlecenie pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,
n) prowadzenie kancelarii tajnej,
o) opracowywanie dokumentów związanych z prawidłowym prowadzeniem kancelarii tajnej i jej zabezpieczeniem, np.: instrukcji pracy kancelarii tajnej i regulaminu, planu ewakuacji kancelarii tajnej, procedur reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych (w czasie służbowym i wolnym od pracy) takich jak: pożar, powódź, zagrożenie terrorystyczne, sygnał alarmowy systemu alarmowego itp.,
p) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych i zawiadamianie o tym odpowiednich osób;
6) koordynacja i nadzór nad realizacją w Starostwie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;
7) kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych;
8) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantami i innymi osobami będącymi ofiarami represji wojennych i okresu wojennego;
9) wykonywanie zadań związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń lustracyjnych.

§ 23. Do zadań Radcy Prawnego (R) należą sprawy z zakresu obsługi prawnej Rady, Zarządu, starosty i Starostwa, a w szczególności:
1) współtworzenie oraz opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów normatywnych wydawanych przez Radę, Zarząd i starostę;
2) udzielanie komórkom organizacyjnym porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
3) współtworzenie oraz opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Powiat;
4) występowanie w charakterze pełnomocnika Rady, Zarządu lub starosty w postępowaniu sądowym i administracyjnym;
5) udzielanie porad prawnych i wyjaśnień komisjom Rady i radnym;
6) przygotowywanie opinii prawnych do projektów uchwał, decyzji i innych aktów prawnych oraz rozstrzygnięć dla potrzeb Zarządu, Rady oraz kierujących komórkami organizacyjnymi.

§ 24. Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów (Fn) należą sprawy budżetu Powiatu:
1) stosowanie szczegółowych zasad, trybów i terminów przy opracowywaniu budżetu Powiatu, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi, określonych w odrębnych przepisach;
2) informowanie jednostek organizacyjnych o kwotach wstępnych i ostatecznych planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, a także dokonywanych zmianach w trakcie roku przez Zarząd lub Radę;
3) nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych oraz preliminarzy finansowych komórek organizacyjnych Starostwa;
4) terminowe rozliczanie, dokumentowanie udzielonych Powiatowi dotacji z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych;
5) przygotowywanie Zarządowi projektów uchwał harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu, projektów uchwał w sprawie jego zmian w ciągu roku budżetowego; przygotowywanie projektów zawiadomień powiatowych jednostek organizacyjnych o podjętych uchwałach dotyczących harmonogramu;
6) prowadzenie rachunkowości budżetu w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów; uzgadnianie z podległymi jednostkami danych księgowych, a przede wszystkim przekazywanych środków pieniężnych;
7) terminowa spłata rat pożyczek, kredytów i naliczanych odsetek zgodnie z zawartymi przez Zarząd umowami; przekazywanie kredytodawcom i pożyczkodawcom żądanych informacji i sprawozdań w celu badania kondycji finansowej Powiatu;
8) analiza płynności finansowej budżetu Powiatu; formułowanie odpowiednich wniosków do Zarządu w sprawie uruchomienia instrumentów przywracających płynność finansową;
9) przekazywanie środków pieniężnych jednostkom budżetowym, na realizację ich wydatków zgodnie z ustalonym planem finansowym oraz harmonogramem; rozliczanie przekazanych środków finansowych na podstawie sprawozdawczości i informacji jednostek organizacyjnych;
10) sporządzanie w okresach kwartalnych, półrocznych i rocznych, na podstawie sprawozdań jednostkowych powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, projektów sprawozdań zbiorczych dotyczących: jednostek budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych, sprawozdań w zakresie długu publicznego, skonsolidowanego bilansu budżetu Powiatu, okresowych analiz, informacji i sprawozdań opisowych półrocznych i rocznych z wykonania budżetu Powiatu; sprawdzanie przedłożonych sprawozdań jednostkowych pod względem formalno-rachunkowym;
11) prowadzenie pozabilansowej ewidencji planowanych dochodów i wydatków przyjętych na dany rok budżetowy oraz wszystkich zmian przyjętych przez Zarząd lub Radę; uzgadnianie planu dochodów i wydatków z podległymi jednostkami;
12) sporządzanie pod względem zgodności z ustawą o finansach publicznych projektów umów w sprawie dotacji celowych innym jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, którym Powiat zlecił realizację zadań własnych, szkołom niepublicznym, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim;
13) analiza sprawozdań oraz innych dokumentów otrzymanych przez Wydział pod względem naruszenia dyscypliny finansów publicznych w podległych jednostkach;
14) sprawdzanie poprawności rozliczeń rzeczowo-finansowych środków unijnych wykorzystanych przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu oraz sporządzanie stosownej sprawozdawczości.

§ 25. Do zadań Referatu Finansowo-Księgowego (FK) należą sprawy finansów Starostwa:
1) stosowanie szczegółowych zasad, trybów i terminów przy opracowywaniu budżetu Powiatu, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi, określonych w odrębnych przepisach, realizowanych przez Starostwo;
2) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Starostwa zgodnie z planem finansowym jednostki oraz wszystkich wydatków budżetowych nie ujętych w planach finansowych innych jednostek budżetowych, w tym wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady i Zarządu;
3) prowadzenie ewidencji księgowej wydatków z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo;
4) prowadzenie pozabilansowej ewidencji analitycznej zaangażowania planowanych wydatków Starostwa oraz planu dochodów i wydatków Starostwa na podstawie podjętych uchwał przez Zarząd lub Radę;
5) prowadzenie ewidencji księgowej Powiatowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
6) ewidencja dochodów Skarbu Państwa i terminowe ich przekazywanie na rachunek powiatu, w tym między innymi z tytułu administrowania mieniem Skarbu Państwa, melioracji wodnych;
7) prowadzenie ewidencji księgowej czynszów dzierżawnych kół łowieckich oraz terminowe ich przekazywanie gminom i nadleśnictwom;
8) prowadzenie ewidencji księgowej i dokonywanie wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
9) ewidencja dochodów własnych Starostwa (z tytułu gospodarowania mieniem powiatowym, wykonywania usług z zakresu ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz innych);
10) prowadzenie rejestrów faktur VAT zakupu i sprzedaży, sporządzanie deklaracji oraz terminowe rozliczanie podatku należnego i jego przekazywanie do Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim;
11) windykacja należności z tytułu dochodów własnych Powiatu, Skarbu Państwa oraz należności Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
12) naliczanie wynagrodzeń pracowników Starostwa, diet i kosztów podróży radnych; terminowe realizowanie i przekazywanie składek z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, przygotowanie i gromadzenie dokumentacji emerytalnej i rentowej, wydawanie stosownych zaświadczeń;
13) terminowe przekazywanie podatku od nieruchomości oraz składek członkowskich Związku Powiatów Polskich oraz innych składek i opłat wynikających z umów;
14) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i sporządzanie sprawozdań rocznych; uzgadnianie i rozliczanie inwentaryzacji przeprowadzanej zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości;
15) prowadzenie kasy Starostwa oraz druków ścisłego zarachowania (czeki, kwitariusze przychodowe);
16) przygotowywanie propozycji planu finansowego dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych Powiatu oraz zadań rządowych wykonywanych przez Starostwo na podstawie preliminarzy i wniosków poszczególnych komórek organizacyjnych;
17) sporządzanie sprawozdań opisowych półrocznych i rocznych z wykonania planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych Powiatu oraz zadań rządowych realizowanych przez Starostwo;
18) sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej określonej odrębnymi przepisami;
19) bieżąca kontrola i analiza dokonywanych wydatków pod kątem zgodności z harmonogramem i planem finansowym Starostwa;
20) przygotowywanie projektu wniosków w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Starostwa;
21) przygotowywanie danych o wynagrodzeniach pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Starostwie, między innymi w celu uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń tych pracowników;
22) sprawdzanie poprawności rozliczeń rzeczowo-finansowych środków unijnych wykorzystanych przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne oraz sporządzanie stosownej sprawozdawczości;
23) ewidencja księgowa opłaty ewidencyjnej określonej w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym i terminowe przekazywanie na rzecz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

§ 26. Do zadań Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GK) należy prowadzenie spraw z zakresu administracji geodezyjnej i kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ochrony gruntów rolnych, scalania i wymiany gruntów, gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, a w szczególności:
1) z zakresu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ochrony gruntów rolnych oraz scalania i wymiany gruntów:
a) utrzymywanie w ciągłej gotowości operacyjnej systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych,
b) utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych, a także prowadzenie rejestru cen oraz wartości nieruchomości,
c) udostępnianie danych ewidencyjnych, udzielanie informacji oraz wydawanie odpłatnie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
d) ochrona danych ewidencyjnych, okresowa weryfikacja i archiwizacja wycofanych danych oraz modernizacja ewidencji,
e) zapewnienie gminom oraz innym uprawnionym organom i jednostkom nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do bazy ewidencji gruntów i budynków,
f) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
g) prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, aktualizacji klasyfikacji gleboznawczej, zmian rodzaju użytkowania nieruchomości rolnych oraz w sprawach dotyczących gruntów zmeliorowanych,
h) uzgadnianie projektów decyzji ustalających lokalizacje inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych,
i) prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz obowiązkiem zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby,
j) prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących zapobiegania degradacji gruntów oraz w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych,
k) prowadzenie kontroli stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także postępowania związanego z ustalaniem opłat karnych w przypadkach stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy,
l) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
m) przeprowadzanie postępowania administracyjnego związanego ze scalaniem lub wymianą gruntów;
2) z zakresu gospodarki nieruchomościami:
a) tworzenie i gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
b) prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
c) prowadzenie postępowania w sprawach ustalania cen, opłat i rozliczeń za nieruchomości Skarbu Państwa,
d) wykonywanie czynności dotyczących podziałów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz opiniowanie podziałów tych nieruchomości dokonywanych z urzędu,
e) prowadzenie postępowania związanego z wywłaszczaniem nieruchomości oraz ustalaniem odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone i przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
f) prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, zwrotu odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz rozliczeń z tytułu zwrotu, a także zabezpieczenia wierzytelności Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
g) udzielanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości sieci uzbrojenia terenu oraz zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
h) udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku zadziałania siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,
i) prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości,
j) podejmowanie czynności związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych, a także w odniesieniu do nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa,
k) regulowanie stanu prawnego nieruchomości rolnych i prowadzenie spraw dotyczących przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
l) realizacja zadań związanych z przekazywaniem nieruchomości Skarbu Państwa – Lasom Państwowym oraz Polskiemu Związkowi Działkowców,
m) prowadzenie postępowań związanych z przekazywaniem nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych pod drogi publiczne,
n) prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości stanowiących wspólnoty gruntowe bądź mienie gromadzkie, w tym m.in: wykazów osób uprawnionych, wykazów obszarów gospodarstw i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
o) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działek gruntu dożywotniego użytkowania i działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę,
p) prowadzenie postępowania w sprawach o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności na rzecz osób fizycznych,
q) wykonywanie czynności obejmujących przekazywanie oraz przejmowanie nieruchomości od organów wojskowych i związanych z celami obronności i bezpieczeństwa Państwa,
r) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe,
s) opiniowanie wniosków rad gmin w sprawach ustalenia, zmienienia lub zniesienia urzędowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego;
3) z zakresu administracji geodezyjnej i kartograficznej:
a) gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie zasobu powiatowego,
b) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
c) zakładanie osnów szczegółowych oraz zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
d) gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz przedkładanie Radzie, za pośrednictwem skarbnika powiatu, do zatwierdzenia rocznego projektu planu oraz sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Funduszem,
e) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
f) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
g) wydawanie zezwoleń na reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
h) prowadzenie postępowania w sprawach związanych z nakładaniem kar grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
i) przeprowadzanie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii;
4) prowadzenie spraw dotyczących udzielania zamówień publicznych związanych z zakresem zadań Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

§ 27. Do zadań Wydziału Gospodarowania Mieniem (GM) należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania i obrotu mieniem Powiatu oraz administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu i Skarbu Państwa, a w szczególności:
1) ewidencjonowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu (gruntów, budynków i lokali);
2) tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości;
3) zlecanie wycen nieruchomości dla potrzeb nabycia, zbycia i przekształcenia w trwały zarząd;
4) prowadzenie spraw dotyczących ustalania i aktualizacji cen, opłat i czynszów oraz ich rozliczeń;
5) naliczanie należności za udostępnione nieruchomości, budynki i lokale;
6) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym i administracyjnym przed innymi organami w sprawach o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz innych praw rzeczowych;
7) gospodarowanie środkami przeznaczonymi na realizowanie zadania oraz sporządzanie planów wykorzystania i wnioskowanie o zmiany w planie finansowym i budżecie Powiatu;
8) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizowanych zadań;
9) sporządzanie planu wykorzystania nieruchomości zasobu;
10) wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości (oddaniem w użytkowanie wieczyste, w trwały zarząd, najem lub dzierżawę, użyczenie itp.);
11) ustalanie sposobów i terminów zagospodarowania nieruchomości;
12) zabezpieczanie nieruchomości, budynków i lokali przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ubezpieczenie budynków, a także sporządzanie deklaracji z tytułu podatku od nieruchomości;
13) współpraca z powiatowymi jednostkami gospodarującymi i zarządzającymi mieniem Powiatu;
14) zlecanie przygotowywania opracowań geodezyjno-prawnych i opracowań projektowych związanych z nieruchomościami powiatowymi;
15) prowadzenie spraw wyposażenia nieruchomości, budynków i lokali w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej;
16) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem mienia na wyposażenie tworzonych powiatowych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych;
17) utrzymywanie właściwego stanu technicznego budynków i budowli (naprawy, remonty, konserwacje itp.);
18) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją budynków (zapewnienie zasilania energią elektryczną, dostaw wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, ogrzewania, utrzymania porządku itd.);
19) reprezentowanie Powiatu i Skarbu Państwa w sprawach związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych;
20) prowadzenie spraw związanych z obowiązkami Powiatu i Skarbu Państwa jako właściciela lokalu i członka wspólnoty mieszkaniowej;
21) prowadzenie spraw związanych z prawami i obowiązkami zarządu nieruchomością wspólną – w przypadku powierzenia zarządu przez właścicieli lokali;
22) nadzór nad gospodarką cieplną, obsługą kotłowni i sprzątaniem obiektów stanowiących mienie Powiatu Bielskiego, z wyłączeniem obiektów nadzorowanych oraz administrowanych przez inne powiatowe jednostki organizacyjne;
23) zaopatrzenie nadzorowanych kotłowni w opał;
24) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi związane z zakresem prowadzonych spraw;
25) prowadzenie i nadzorowanie inwestycji i prac remontowo–budowlanych;
26) podejmowanie czynności związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Powiatu;
27) prowadzenie spraw dotyczących administrowania nieruchomości Skarbu Państwa, związanych z zawieraniem umów dzierżawy oraz ustalaniem cen i opłat;
28) prowadzenie w Starostwie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
29) przeprowadzanie kontroli w Starostwie oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych w zakresie gospodarowania mieniem, a w szczególności w zakresie terminowego zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami, naliczania opłat dodatkowych oraz w zakresie użytkowania gruntów, budynków i lokali przez najemców i dzierżawców;
30) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru.

§ 28. Do zadań Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (AŚ) należy:
1) z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej – nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
a) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych,
c) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli:
– zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno– budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
– właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
– wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
d) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji,
e) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem lub odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
f) przygotowywanie decyzji o obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
g) przygotowywanie decyzji pozwoleń na budowę,
h) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywanie robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
i) zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
j) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
k) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
l) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego,
m) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
n) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru pozwoleń na budowę,
o) przygotowywanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
p) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
q) przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
r) uzgadnianie warunków zabudowy dla inwestycji przewidywanych na terenach, które w planie miejscowym, jaki utracił moc z dniem 1 stycznia 2004 roku, przeznaczone były pod realizację zadań celu publicznego,
s) prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,
t) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego powiatu,
u) potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego lub użytkowego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
v) potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
w) bezzwłoczne przekazywanie organom nadzoru budowlanego:
– kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
– kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
– kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
x) uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
y) przekazywanie każdego pierwszego dnia miesiąca lub, jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, pierwszego dnia roboczego po tym terminie do organu wyższego stopnia uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę,
z) realizacja zadań wynikających z rozporządzenia w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku,
aa) realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
– przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi na wniosek właściwego zarządcy drogi,
– przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę drogi oraz na przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach i w trybie przepisów Prawa budowlanego,
– przygotowywanie decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody,
– przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi na zasadach i w trybie przepisów Prawa budowlanego;
2) z zakresu ochrony środowiska:
a) prowadzenie kontroli wielkości emisji zanieczyszczeń poprzez przyjmowanie i analizę wyników pomiarów emisji instalacji lub urządzenia,
b) wydawanie decyzji nakładającej obowiązek prowadzenia pomiarów emisji lub przedkładania ich wyników w razie przekroczenia standardów emisyjnych,
c) przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia, z pominięciem instalacji na wytwarzanie odpadów,
d) ustalanie w drodze decyzji, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska, wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
e) udzielanie w drodze decyzji pozwoleń:
– na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
– na wytwarzanie odpadów,
– na emitowanie hałasu do środowiska,
– zintegrowanych,
f) zobowiązanie podmiotu prowadzącego instalację do sporządzenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
g) możliwość nałożenia na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko, w drodze decyzji, obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
h) możliwość zobowiązania podmiotu korzystającego ze środowiska do uiszczania na rzecz właściwego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska, w razie braku możliwości nałożenia obowiązku podjęcia działań, o których mowa w lit. g,
i) przedkładanie Radzie, za pośrednictwem skarbnika powiatu, projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
j) prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
k) prowadzenie postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko:
– stwierdzanie w drodze postanowienia obowiązku sporządzania raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,
– uzgadnianie warunków środowiskowych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
l) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi,
m) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
n) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
3) z zakresu ustawy o odpadach:
a) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, jeżeli wytwórca prowadzący instalację wytwarza powyżej l tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. ton odpadów innych niż niebezpieczne,
b) wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza powyżej 0,1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie,
c) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, jeżeli wytwórca wytwarza rocznie powyżej 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne, albo powyżej 0,1 tony odpadów niebezpiecznych,
d) rozpatrywanie informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, powstałymi w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej,
e) nakładanie w drodze decyzji na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów,
f) gospodarowanie odpadami z wypadków, jeżeli nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania tych odpadów albo egzekucja okazała się bezskuteczna lub jest konieczne natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku,
g) przekazywanie kopii wydanej decyzji na wytwarzanie odpadów oraz zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi marszałkowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz właściwemu wójtowi, burmistrzowi miasta,
h) wydawanie decyzji odmawiającej zatwierdzenia programu gospodarki odpadami oraz przekazywanie kopii tej decyzji właściwym organom,
i) wzywanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń, gdy wytwórca odpadów niebezpiecznych narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
j) wydawanie decyzji o wstrzymaniu działalności wytwórcy odpadów w zakresie objętym programem gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, w razie niezastosowania się wytwórcy odpadów do zaniechania naruszeń, o których mowa w lit. i,
k) wydawanie na wniosek, w drodze decyzji, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:
– odzysku,
– unieszkodliwiania,
– zbierania lub transportu odpadów,
l) wzywanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń w razie, gdy odbiorca odpadów niebezpiecznych narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem,
m) cofanie zezwolenia w przypadku niezastosowania się do wezwania,
n) prowadzenie rejestru działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów dla posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w wyżej wymienionym zakresie,
o) przekazywanie marszałkowi województwa łącznego zestawienia rejestrów w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,
p) ustanawianie zabezpieczenia roszczeń z tytułu negatywnych skutków w środowisku,
q) wydawanie na wniosek, w drodze decyzji, zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach innych składowisk odpadów,
r) składanie sprawozdań Radzie z realizacji planu gospodarki odpadami,
s) zatwierdzanie w drodze decyzji instrukcji eksploatacji składowiska odpadów,
t) wydawanie w drodze decyzji zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części;
4) z zakresu prawa geologicznego i górniczego:
a) udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20000 m3 i bez użycia materiałów wybuchowych,
b) wyznaczanie granic obszaru i terenu górniczego,
c) zwolnienie z niektórych wymagań koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych,
d) przeniesienie koncesji za zgodą przedsiębiorcy, na rzecz którego została ona wydana, na rzecz innego podmiotu,
e) odmowa udzielenia koncesji,
f) wydawanie decyzji o cofnięciu koncesji bez odszkodowania,
g) stwierdzanie wygaśnięcia koncesji,
h) ustalanie zakresu i sposobu wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska przy cofnięciu albo wygaśnięciu koncesji w uzgodnieniu z właściwym wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta,
i) przekazywanie kopii wydanych decyzji dotyczących koncesji organowi administracji geologicznej i nadzoru górniczego,
j) zatwierdzanie w drodze decyzji projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu terytorialnego,
k) nakazywanie w drodze decyzji podmiotom wykonującym prace geologiczne wykonania za wynagrodzeniem dodatkowych prac geologicznych,
l) zezwalanie w drodze decyzji na zmianę w dokumentacji geologicznej kryteriów bilansowości,
m) zatwierdzanie dokumentacji geologicznej,
n) gromadzenie informacji i próbek uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych,
o) przyjmowanie od przedsiębiorców w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału kopii dowodów opłaty eksploatacyjnej, a także pozostałych informacji dotyczących złoża oraz rodzaju ilości wydobytej w kwartale kopaliny,
p) w razie niespełnienia warunków określonych w ustawie wydawanie decyzji określającej wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej,
q) w razie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji ustalanie w drodze decyzji opłaty eksploatacyjnej w wysokości osiemdziesięciokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny,
r) ustalanie w drodze decyzji opłat za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków,
s) podejmowanie decyzji niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy, w tym udzielanie koncesji,
t) nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych,
u) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,
v) bilansowanie zasobów kopalin,
w) gromadzenie, przetwarzanie i archiwizowanie danych geologicznych;
5) z zakresu prawa wodnego:
a) nadzór nad urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych nie będącymi na utrzymaniu spółek wodnych, ustalanie w drodze decyzji dla właścicieli gruntów szczegółowego zakresu i terminu wykonania obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
b) prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegowej dla wód,
c) wydawanie decyzji w sprawie rozgraniczenia gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów,
d) opiniowanie projektów warunków korzystania z wód dorzecza,
e) przygotowywanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód,
f) przygotowywanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych do szczególnego korzystania z wód,
g) wydawanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego,
h) wydawanie postanowień o wysokości opłaty legalizacyjnej,
i) podział kosztów utrzymania wód lub urządzeń wodnych pomiędzy właściciela wód a zakłady wprowadzające ścieki do wód i przyczyniające się w ten sposób do wzrostu kosztów ich utrzymania,
j) przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących wprowadzenia powszechnego korzystania z wód powierzchniowych w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych,
k) ustanawianie w drodze decyzji, na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody, terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody, przekazywanie kopii decyzji właściwemu dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
l) ustanawianie na wniosek właściwej służby, w drodze decyzji, stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych (hydrologiczno-meteorologicznej lub hydrogeologicznej),
m) stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; orzekanie o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na właściciela wody,
n) wzywanie zakładu do usunięcia w określonym terminie zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej,
o) wydawanie decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części, jeżeli zaniedbania zakładu nie zostaną usunięte w terminie,
p) wyrażanie zgody w porozumieniu z właściwym dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na podjęcie wstrzymanej działalności, po stwierdzeniu, że usunięto zaniedbania,
q) wydawanie decyzji nakładających na zakład posiadający pozwolenie wodnoprawne obowiązku wykonania ekspertyzy oraz opracowania lub aktualizowania instrukcji gospodarowania wodą w przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym,
r) przegląd ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, a także realizacji tych pozwoleń co najmniej raz na 4 lata;
6) z zakresu spraw związanych z działalnością spółek wodnych:
a) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
b) zatwierdzanie lub odmowa zatwierdzenia w drodze decyzji statutu spółek,
c) orzekanie w drodze decyzji o nieważności uchwał organów spółki w całości lub w części,
d) możliwość wstrzymania wykonania uchwały, w razie stwierdzenia jej nieważności,
e) proponowanie spółkom wodnym podwyższenia wysokości składek lub innych świadczeń,
f) ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki, do ponoszenia których obowiązane są osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczania wody, dla której spółka została utworzona,
g) wydawanie na wniosek spółek wodnych lub zainteresowanego zakładu decyzji o włączeniu tego zakładu do spółki wodnej,
h) uczestniczenie w posiedzeniach organów spółek wodnych,
i) kontrola wykonania konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych i gospodarki finansowej spółek wodnych,
j) załatwianie podań i skarg dotyczących działalności spółek wodnych,
k) ustalanie, w drodze decyzji dla właścicieli gruntów lub spółek wodnych, szczegółowego zakresu i terminu wykonania obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
l) możliwość rozwiązania w drodze decyzji zarządu spółki w przypadku powtarzającego się naruszenia prawa przez zarząd oraz wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki zarządu,
m) możliwość ustanowienia w drodze decyzji zarządu komisarycznego spółki wodnej na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok,
n) możliwość rozwiązania w drodze decyzji spółki wodnej,
o) wyznaczenie likwidatora spółki wodnej i określenie jego wynagrodzenia,
p) występowanie z wnioskiem o skreślenie spółki wodnej z katastru wodnego,
q) przekazywanie danych niezbędnych do prowadzenia katastru wodnego do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
r) nakładanie decyzją obowiązku dostosowania istniejących urządzeń wodnych do wymagań prawa wodnego,
s) zatwierdzanie instrukcji utrzymania istniejącego systemu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
7) z zakresu rybactwa śródlądowego:
a) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczanych do wód śródlądowych żeglownych,
b) wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych, na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
c) prowadzenie rejestracji sprzętu pływającego do połowu ryb,
d) wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
e) tworzenie społecznej straży rybackiej i wydawanie legitymacji SSRYB;
8) z zakresu ochrony przyrody:
a) dbałość o przyrodę, zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych, prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej dla ochrony przyrody,
b) podejmowanie działań w celu ratowania zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową,
c) rejestracja zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej i wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu,
d) wydawanie zezwoleń na wyrąb i usunięcie drzew z zadrzewień na nieruchomościach będących własnością gmin, naliczanie opłat, a także wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie na tych nieruchomościach:
– terenów zieleni lub drzew i krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz stosowaniem środków chemicznych w sposób szkodzący roślinności,
– usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
– zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów;
9) z zakresu łowiectwa:
a) wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny,
b) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców,
c) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,
d) wydawanie nakazu odłowu lub odstrzału redukcyjnego,
e) wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny;
10) z zakresu leśnictwa:
a) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa i w przypadkach nie wywiązywania się przez właścicieli z obowiązków wynikających z ustawy o lasach, inwentaryzacji lub uproszczonych planów urządzenia lasu, wydawanie decyzji nakazujących wypełnienie tych obowiązków,
b) wydawanie na wniosek właściciela lasu decyzji o przyznaniu środków z budżetu Państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z przebudową i odnowieniem lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody (bez możliwości ustalenia winnego) w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów i innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi zagrażającymi trwałości lasu,
c) wydawanie na wniosek właściciela lasu decyzji w sprawie zmiany lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny,
d) przyznawanie dotacji z budżetu Państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
e) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna,
f) uznawanie, po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy, w drodze decyzji, lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa za las ochronny lub pozbawianie ich tego charakteru,
g) ustalanie, na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
h) zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa i rozpatrywanie zastrzeżeń i wniosków wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu,
i) zlecanie wykonania inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha,
j) zatwierdzanie, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, uproszczonych planów urządzenia lasów,
k) nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów,
l) wydawanie, na wniosek właściciela, decyzji o zwiększeniu rozmiaru pozyskania drewna w przypadkach losowych niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją ustalającą zadania na podstawie inwentaryzacji w lasach rozdrobnionych do 10 ha,
m) opiniowanie, na wniosek nadleśniczego, rocznych planów zalesiania gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
11) z zakresu zalesionych gruntów:
a) sprawdzanie wykonania zalesienia,
b) przygotowywanie wniosków o przyznaniu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
c) przygotowywanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu w razie stwierdzenia, iż uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesienia, w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu,
d) dokonywanie w drodze kontroli terenowych oceny udatności upraw – pierwszej po upływie 2 lat od zalesienia gruntu rolnego, następnych – co 3 lata;
12) z zakresu zalesiania gruntów rolnych w ramach planu rozwoju obszarów wiejskich:
a) współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w realizacji jej zadań w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich, w tym w zakresie ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
b) dokonywanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, jeśli zalesienie nastąpiło na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
c) przygotowywanie kwartalnych wniosków o przekazanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
13) z zakresu ustawy o ochronie zwierząt – wydawanie opinii na wniosek wojewody, prowadzącego postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania zezwolenia na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok.

§ 29. Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu (Km) należą w szczególności sprawy:
1) z zakresu rejestracji pojazdów:
a) rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów,
b) wydawanie kart pojazdu pojazdom samochodowym sprowadzonym z zagranicy,
c) przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe, zmianach adresu lub siedziby oraz dokonywanie odpowiednich zmian w dowodach rejestracyjnych pojazdu,
d) zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych,
e) kierowanie na badania techniczne pojazdów,
f) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym terminu badań technicznych i adnotacji urzędowych;
2) wpisywanie i skreślanie z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
3) nadawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
4) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
5) z zakresu praw jazdy:
a) wydawanie, zatrzymywanie, cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
b) sprawdzanie posiadanych kwalifikacji kierowców,
c) kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badania lekarskie i psychologiczne,
d) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
e) wpisywanie i skreślanie z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
f) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zmianie stanu faktycznego zawartego w dokumentach upoważniających do kierowania pojazdami lub ich utracie,
g) wpisywanie do ewidencji i skreślanie z niej instruktorów,
h) nadzorowanie ośrodków szkolenia kierowców oraz prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
i) komisyjne egzaminowanie przedsiębiorcy w zakresie transportu drogowego taksówką,
j) wydawanie kart parkingowych;
6) z zakresu transportu drogowego:
a) wydawanie zezwoleń na imprezy na drogach innych niż krajowe i wojewódzkie,
b) wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnego transportu osób o zasięgu powiatowym,
c) koordynowanie rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym,
d) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych,
e) koordynacja działań w zakresie zarządzania drogami innymi niż krajowe i wojewódzkie,
f) wyznaczanie jednostki do usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla tych pojazdów,
g) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
h) wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne;
7) z zakresu transportu kolejowego:
a) opiniowanie wniosku o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy,
b) wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów rosnących w sąsiedztwie linii kolejowych, utrudniających widoczność sygnałów i pociągów, linii kolejowych lub powodujących zaspy śnieżne,
c) ustalanie odszkodowań za usunięcie drzew lub krzewów w przypadku braku umowy stron.

§ 30. Do zadań Wydziału Oświaty i Kultury (OK) należy w szczególności:
1) z zakresu edukacji publicznej:
a) nadzorowanie spraw związanych w szczególności z zakładaniem, prowadzeniem i utrzymaniem:
– publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
– publicznych szkół podstawowych specjalnych,
– szkół sportowych i mistrzostwa sportowego,
– placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych i reso-cjalizacyjnych,
– poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) analiza i przedkładanie do zatwierdzenia projektów organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,
c) prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkoły lub placówki oświatowej,
d) sporządzanie wniosków, uchwał i innych dokumentów w związku z przekształcaniem szkół,
e) prowadzenie spraw dotyczących łączenia szkół różnych typów w zespoły oraz rozwiązywania zespołów szkół lub placówek,
f) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
g) prowadzenie spraw związanych z dotowaniem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych i szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz gimnazjów specjalnych,
h) możliwość dotowania innych szkół i placówek niepublicznych (przewidziane odrębnymi przepisami),
i) nadzorowanie realizacji postanowień prawa oświatowego,
j) przygotowywanie wniosków i projektów uchwał dotyczących oświaty,
k) zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,
l) tworzenie regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz ich nagradzania,
m) wnioskowanie o odznaczenia i nagrody dla nauczycieli,
n) opiniowanie zwiększania wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach,
o) ustalanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
p) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
q) przyjmowanie od poszczególnych jednostek wymaganych stosownymi przepisami sprawozdań i informacji,
r) analiza sprawozdań GUS dotyczących zatrudnienia i ilości uczniów w szkołach;
s) opracowywanie planów naboru uczniów do klas pierwszych,
t) kontrolowanie prawidłowości rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli i pracowników obsługi szkół,
u) przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektorów szkół i placówek oświatowych, w tym powoływanie i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,
v) opiniowanie powierzenia stanowiska lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora,
w) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół,
x) przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego:
– ustalanie składu komisji egzaminacyjnej,
– wysyłanie zawiadomień,
– przeprowadzanie egzaminów,
– sporządzanie decyzji i uzasadnień w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
– organizacja uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego – 2 razy w roku,
y) udział w komisjach kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego dyrektorów szkół,
z) szkolenie dyrektorów szkół z zakresu prawa oświatowego,
aa) sporządzanie cząstkowej oceny pracy dyrektorów szkół,
bb) wydawanie zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
cc) opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły – prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,
dd) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem przez dyrektorów poszczególnych placówek edukacji publicznej planów budżetowych, a także wnioskowanie w sprawach zmian budżetu w trakcie jego wykonywania,
ee) wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
ff) nadzorowanie wykorzystania wydatków własnych szkół,
gg) nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
hh) współdziałanie w prowadzeniu spraw związanych z budową i modernizacją obiektów szkolnych i hal sportowych,
ii) analiza przyznawanej Powiatowi subwencji oświatowej,
jj) sporządzanie wniosków o zmianę subwencji oświatowej z tytułu wzrostu ilości zadań, odpraw dla zwalnianych nauczycieli i z innych powodów,
kk) dokonywanie podziału i rozliczanie dotacji,
ll) podział dotacji na stypendia uczniów,
mm) podział dotacji na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów,
nn) koordynowanie programów stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z powiatu bielskiego,
oo) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
pp) wydawanie zaświadczeń dla studentów, dotyczących przyznania lub nie przyznania stypendium z Europejskiego Funduszu Społecznego,
qq) udzielanie urlopu dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim i dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim,
rr) delegowanie dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w sprawach służbowych,
ss) prowadzenie spraw z zakresu przyznawania stypendium,
tt) sporządzanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa z zakresu oświaty;
2) z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
a) prowadzenie spraw dotyczących upowszechniania kultury wśród młodzieży i dorosłych w zakresie zadań Powiatu,
b) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym opracowywanie powiatowego planu opieki nad zabytkami;
3) z zakresu kultury fizycznej:
a) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
b) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej,
c) nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,
d) organizowanie działalności w zakresie rekreacji ruchowej oraz tworzenie warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju,
e) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.

§ 31. 1. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Finansowej (KF) należy kontrola funkcjonowania Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, podległych i nadzorowanych, należących do sektora finansów publicznych, w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości i jawności, a w szczególności:
1) przeprowadzanie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków;
2) badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz zwrotu środków publicznych;
3) kontrola prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości, w tym: kontrola prawidłowości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych, przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, sporządzania sprawozdawczości, gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych i pozostałej dokumentacji, wyceny aktywów i pasywów, opisu systemu przetwarzania danych i ochrony zbiorów dotyczących rachunkowości;
4) kontrola istniejących w jednostkach procedur kontroli finansowej;
5) udzielanie pomocy instruktażowo-doradczej w zakresie organizacji finansów i rachunkowości w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Powiat;
6) opracowywanie projektów regulaminów i innych dokumentów dotyczących zasad prowadzenia kontroli finansowej;
7) opracowywanie projektów planów kontroli finansowych;
8) sporządzanie okresowych sprawozdań, ocen i wniosków z zakresu działań kontrolnych.
2. Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Finansowej podlega bezpośrednio staroście.

§ 32. 1. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego (AW) należy w szczególności:
1) niezależne badanie, obiektywna i niezależna ocena wszelkich działań Starostwa, jednostek podległych i nadzorowanych oraz dostarczanie kierownictwu jednostek niezależnych i obiektywnych informacji w postaci analiz, ocen i rekomendacji dotyczących badanych obszarów działalności;
2) badanie systemów zarządzania i kontroli w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, procedur dotyczących procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych;
3) badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu;
4) wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, wydawanie opinii lub zaleceń, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki;
5) prowadzenie oceny, w szczególności w zakresie:
a) zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi w celu wydania kierownikowi jednostki obiektywnej, niezależnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności tych procedur,
b) efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli, w tym działalności operacyjnej i systemów informatycznych,
c) prawidłowości ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej;
6) analiza obszarów ryzyka i ocena procesów zarządzania ryzykiem w jednostce;
7) opracowywanie planu audytu;
8) prowadzenie zadań audytowych;
9) opracowanie zasad i procedur związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego;
10) pisemne informowanie starosty o wynikach audytów;
11) sporządzanie okresowych sprawozdań, ocen i wniosków z zakresu działań audytu wg przepisów odrębnych.
2. Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio staroście.
3. Audytor wewnętrzny zatrudniony jest w Starostwie do przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Powiatu podległych i nadzorowanych należących do sektora finansów publicznych.
4. Podstawą działań audytora wewnętrznego są szczegółowe wytyczne zawarte w Standardach audytu wewnętrznego i Kodeksie etyki audytora wewnętrznego.

Rozdział 6. Podstawowe zasady opracowywania projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę, Zarząd i starostę

§ 33. 1. Projekty uchwał powinny być opracowywane w sposób kompleksowy, pozwalający na wszechstronną analizę zagadnień, ich ocenę oraz ustalenie właściwych kierunków i środków dalszego działania.
2. Projekty uchwał przeznaczone do rozpatrzenia przez Zarząd wymagają uzgodnienia z nadzorującym członkiem Zarządu lub sekretarzem i uzyskania pisemnej akceptacji, a w przypadku kiedy projekt rozstrzygnięcia związany jest z koniecznością wydatkowania pieniędzy z budżetu – także ze skarbnikiem.
3. Nadzorujący członek Zarządu odpowiada za skutki wywołane przyjęciem przez Zarząd projektowanego rozstrzygnięcia, chyba że zgłosił do protokołu sprzeciw bądź zdanie odrębne.

§ 34. 1. Projekty aktów prawnych (uchwały Rady i Zarządu) opracowują kierujący komórkami organizacyjnymi na polecenie Zarządu lub z własnej inicjatywy.
2. Przy sporządzaniu projektów aktów prawnych należy przestrzegać następujących zasad:
1) akt prawny nie może zawierać postanowień wykraczających poza granice upoważnienia ustawowego, a także wkraczać w strefę spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów;
2) układ aktu prawnego powinien być przejrzysty;
3) redakcja aktu powinna być jasna i zwięzła, a treść podana w formie imperatywnej;
4) dla oznaczenia jednakowych pojęć należy używać tych samych określeń, identycznych z przyjętymi w obowiązującym ustawodawstwie;
5) język aktu prawnego powinien być powszechnie zrozumiały, odpowiadający zasadom poprawności i czystości języka polskiego oraz obowiązującej pisowni.

§ 35. 1. Projekt aktu prawnego przed wniesieniem pod obrady Zarządu powinien być uzgodniony:
1) z sekretarzem, jeżeli dotyczy spraw organizacyjnych Starostwa lub jednostek organizacyjnych Powiatu;
2) ze skarbnikiem, jeżeli dotyczy zadań budżetowych lub ma spowodować inne skutki finansowe;
3) z innymi jednostkami organizacyjnymi, jeżeli nakłada na nie nowe zadania lub obowiązki;
4) z radcą prawnym pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym.
2. Po dokonaniu uzgodnień i uzyskaniu opinii prawnej projekty aktów prawnych przedkładane są Zarządowi za pośrednictwem sekretarza wraz z wnioskiem uzasadniającym potrzebę podjęcia aktu.
3. Uzasadnienie projektu aktu prawnego powinno zawierać co najmniej stan faktyczny sprawy oraz skutki finansowe projektowanego rozstrzygnięcia.

§ 36. 1. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
2. Wnioski o podjęcie uchwał Rady podpisuje przewodniczący Zarządu.
3. Decyzje administracyjne Zarządu, od których przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, podpisuje starosta. W decyzji wymienia się imiona i nazwiska członków Zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji.
4. Uchwały Zarządu, po ich podjęciu, podpisaniu i zaewidencjonowaniu, pracownik obsługujący Zarząd przekazuje kierującym komórkami organizacyjnymi, odpowiedzialnym za ich wykonanie.
5. Sprawy związane z bieżącą pracą Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych reguluje starosta w formie zarządzenia wg odpowiednich zasad zawartych w niniejszym rozdziale.
6. Starosta może również wydawać zarządzenia w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji w powszechnie obowiązujących przepisach szczególnych.

Rozdział 7. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli oraz skarg i wniosków

§ 37. 1. Kierujący komórkami organizacyjnymi wnioskują do starosty za pośrednictwem nadzorujących członków Zarządu i sekretarza o upoważnienie pracowników danej komórki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2. Upoważnienie może być cofnięte przez starostę poprzez doręczenie imiennego pisemnego zawiadomienia pracownikowi, którego to dotyczy.

§ 38. 1. Starosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 12.00 – 16.30, a jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy – w następnym dniu roboczym, w godzinach pracy Starostwa.
2. Informację o terminach przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez starostę wywiesza się w widocznym miejscu w siedzibie Starostwa, siedzibach jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego.

§ 39. Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są również codziennie w godzinach pracy Starostwa przez: wicestarostę, etatowych członków Zarządu, sekretarza, skarbnika i kierujących komórkami organizacyjnymi.

§ 40. Skargi i wnioski wpływające do Starostwa w formie pisemnej, a także ustne skargi i wnioski przyjmowane przez starostę, wicestarostę, etatowych członków Zarządu, sekretarza, skarbnika i kierujących komórkami organizacyjnymi w ramach osobistej interwencji interesanta są ewidencjonowane w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez Wydział Organizacyjno-Prawny.

§ 41. Skargi i wnioski składane lub adresowane do Zarządu, starosty, poszczególnych członków Zarządu, sekretarza, skarbnika i kierujących komórkami organizacyjnymi rozpatruje i załatwia Wydział Organizacyjno-Prawny, po zasięgnięciu wyjaśnień od właściwych komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 42. Kierujący komórkami organizacyjnymi są odpowiedzialni za niezwłoczne przekazywanie Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu wyjaśnień oraz dokumentacji niezbędnych do rozpatrywania skarg i wniosków badanych przez ten wydział.

§ 43. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje starosta lub w razie jego nieobecności wicestarosta.

§ 44. Skargi i wnioski dotyczące zadań lub działalności Zarządu oraz starosty, a także dyrektorów i kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, rozpatruje Rada.

Rozdział 8. Organizacja działalności kontrolnej

§ 45. Kontrola ma na celu zapewnienie Zarządowi i staroście informacji umożliwiających sprawne kierowanie Starostwem oraz informacji o pracy powiatowej administracji zespolonej.

§ 46. 1. System kontroli w Starostwie obejmuje:
1) kontrolę własną:
a) wewnętrzną – wynikającą z obowiązku sprawowania przez starostę nadzoru wewnętrznego nad komórkami organizacyjnymi Starostwa,
b) zewnętrzną – wynikającą z obowiązku sprawowania przez Zarząd, którego przewodniczącym jest starosta, nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz innymi podmiotami, jeżeli tak stanowią przepisy prawa, w tym również kontrolę finansową i audyt dokonywany przez zatrudnionych w Starostwie: kontrolera finansowego oraz audytora wewnętrznego;
2) kontrolę zewnętrzną – przeprowadzaną w Starostwie i innych jednostkach organizacyjnych Powiatu przez uprawnione do tego instytucje, Komisję Rewizyjną Rady, kontrolera finansowego oraz audytora wewnętrznego.
2. Szczegółowy tryb kontroli określają przepisy szczególne oraz zarządzenia starosty w tej sprawie.

Rozdział 9. Zasady podpisywania pism

§ 47. 1. Do podpisu starosty zastrzeżone są:
1) pisma w sprawach należących do jego właściwości, stosownie do ustalonego podziału zadań pomiędzy starostą a pozostałymi członkami Zarządu;
2) pisma w sprawach należących do starosty na podstawie regulaminu;
3) odpowiedzi na wystąpienia Regionalnej Izby Obrachunkowej, Najwyższej Izby Kontroli i prokuratury;
4) decyzje w sprawach osobowych kierujących komórkami organizacyjnymi;
5) decyzje o rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem Starostwa;
6) pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez starostę do jego podpisu;
7) korespondencja kierowana do instytucji państwowych szczebla centralnego.
2. Do wicestarosty, członków Zarządu oraz sekretarza i skarbnika należy:
1) aprobata wstępna spraw zastrzeżonych do właściwości starosty, a związanych z zakresem wykonywanego przez nich nadzoru;
2) podpisywanie spraw należących, zgodnie z dokonanym podziałem zadań, do zakresu ich kompetencji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2-7.
3. Sekretarz podpisuje polecenia dotyczące przygotowania projektów uchwał Rady i Zarządu oraz technicznych i organizacyjnych warunków działania Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu oraz inne pisma na podstawie odrębnych upoważnień.

§ 48. 1. Naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów:
1) aprobują wstępnie pisma zastrzeżone do podpisu starosty, członków Zarządu, sekretarza i skarbnika;
2) podpisują pisma w sprawach nie zastrzeżonych w punkcie 1, a należące do zakresu działania wydziałów i referatów;
3) podpisują pisma dotyczące urlopów pracowników, z wyjątkiem urlopów bezpłatnych.
2. Naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów określają rodzaje pism, do podpisywania których upoważnieni są podlegli pracownicy.
3. Pracownicy samodzielnych stanowisk podpisują pisma nie zastrzeżone do podpisu starosty, a należące do zakresu działania samodzielnych stanowisk.
4. Pracownicy opracowujący pisma, parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony.

Rozdział 10. Postanowienia końcowe

§ 49. W przypadku zmiany zadań Starostwa, jeżeli zmiana wynika wprost z przepisów ustawy lub zawartych przez Powiat porozumień z administracją rządową lub samorządu terytorialnego, podziału zadań pomiędzy komórkami organizacyjnymi dokonuje starosta.

§ 50. 1. W razie zmiany zadań szczegółowych wydziału, referatu lub samodzielnego stanowiska przekazanie akt między tymi komórkami następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Protokół przygotowuje komórka organizacyjna przekazująca dokumentację.

§ 51. Naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów obowiązani są zapoznać podległych pracowników z postanowieniami regulaminu.

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-12-28

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2008-01-16

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2008-01-16

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2008-01-16