Uchwała nr XIV/102/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bielskiego na rok 2008

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. nr 82, poz. 560, nr 88, poz. 587, nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 40 178 275 zł, z tego:
– dochody bieżące w kwocie 37 603 775 zł,
– dochody majątkowe w kwocie 2 574 500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 43 676 480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zadania inwestycyjne w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 498 205 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3 498 205 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 5 498 205 zł, rozchody w wysokości 2 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 257.520 zł,
2) celową w wysokości – 1 380 300 zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki w oświacie, w tym na podwyżki płac nauczycielom i remonty w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie – 1 320 300 zł,
b) wydatki na dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 30 000 zł,
c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 20 000 zł,
d) rezerwa celowa na realizację zadań biblioteki powiatowej – 10 000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 423 480 zł, wydatki – 423 480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 1 209 030 zł, wydatki – 1 230 749 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół o charakterze szkół publicznych w wysokości – 145 944 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1 082 942 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody – 90 000 zł,
2) wydatki – 40 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody – 450 000 zł,
2) wydatki – 470 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4 000 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3 498 205 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 2 000 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień między paragrafami w planie rachunku dochodów własnych,
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-12-28

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2008-01-23

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2008-01-23

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2008-01-23