Uchwała nr XIV/103/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu na 2008 rok

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Bielskiego ustalonego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 14, poz. 155, z 2000 r. nr 30, poz. 465, z 2001 r. nr 32, poz. 565, z 2002 r. nr 86, poz. 2158, z 2003 r. nr 91, poz. 1737, z 2004 r. nr 43, poz. 781, nr 101, poz. 1469), w związku z art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759, z 2007 r. nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się ramowy plan pracy Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2008 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku PodlaskimZałącznik do uchwały nr XIV/103/07Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2007 r.

Ramowy plan pracy Rady Powiatu na 2008 rok

Luty
1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie bielskim w 2007 roku.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2007 rok.
3. Sprawozdanie z rozpatrywania skarg kierowanych do Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz Starosty Bielskiego w roku 2007.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Bielsku Podlaskim w 2007 roku.
5. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji Rady Powiatu w II półroczu 2007 roku.

Kwiecień
1. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu opieki społecznej za 2007 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu i zadań realizowanych z funduszy celowych za 2007 rok.
3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
4. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Bielsku Podlaskim za 2007 rok.
5. Przyjęcie aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.
6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Bielskiego w 2007 roku.
7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu za rok 2007.

Czerwiec
1. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2007 rok.
2. Informacja z działalności Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Bielsku Podlaskim w 2007 roku.
3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2007 rok.

Wrzesień
1. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji Rady Powiatu w I półroczu 2008 roku.
2. Informacja o ważniejszych osiągnięciach szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 oraz o przygotowaniu do roku szkolnego 2008/2009.
3. Problematyka uzależnień oraz kierunki i metody ich zwalczania w powiecie bielskim.
4. Analiza przebiegu wykonania budżetu powiatu i zadań realizowanych z funduszy celowych za I półrocze 2008 roku.
5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2008 roku.

Listopad
1. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu bielskiego.
2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.
3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.
4. Sytuacja w zakresie bezrobocia w powiecie bielskim w 2008 roku.
5. Informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku za trzy kwartały 2008 r.

Grudzień
1. Uchwalenie budżetu powiatu na 2009 rok.
2. Przyjęcie planów pracy Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu na 2009 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-12-28

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2008-01-23

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2008-01-23

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2008-01-23