Uchwała nr XIV/104/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2008 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759, z 2007 r. nr 173, poz. 1218) oraz § 44 ust. 2 i § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Bielskiego ustalonego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 14, poz. 155, z 2000 r. nr 30, poz. 465, z 2001 r. nr 32, poz. 565, z 2002 r. nr 86, poz. 2158, z 2003 r. nr 91, poz. 1737, z 2004 r. nr 43, poz. 781, nr 101, poz. 1469) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2008 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim


Załącznik do uchwały nr XIV/104/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2008 rok

Luty
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za II półrocze 2007 roku.
3. Sprawy różne.

Kwiecień
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań realizowanych z funduszy celowych za 2007 rok.
3. Sprawy różne.

Czerwiec
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawozdanie finansowe z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2007 rok.
3. Sprawy różne.

Wrzesień
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Analiza przebiegu wykonania budżetu powiatu i zadań realizowanych z funduszy celowych za I półrocze 2008 roku.
3. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za I półrocze 2008 roku.
4. Sprawy różne.

Listopad
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy różne.

Grudzień
1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2009 rok.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2009 rok.
4. Sprawy różne.

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-12-28

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2008-01-23

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2008-01-23

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2008-01-23