Uchwała nr XIV/106/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2008 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759, z 2007 r. nr 173, poz. 1218) oraz § 44 ust. 2 i § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Bielskiego ustalonego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 14, poz. 155, z 2000 r. nr 30, poz. 465, z 2001 r. nr 32, poz. 565, z 2002 r. nr 86, poz. 2158, z 2003 r. nr 91, poz. 1737, z 2004 r. nr 43, poz. 781, nr 101, poz. 1469) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2008 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim


Załącznik do uchwały nr XIV/106/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2008 rok

Luty
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Informacja dyrektora SP ZOZ w Bielsku Podlaskim z przeprowadzonych prac modernizacyjnych obiektu szpitala w 2007 roku oraz plany w tym zakresie na 2008 rok.
3. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za II półrocze 2007 roku.
4. Sprawy różne

Kwiecień
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu opieki społecznej za 2007 rok.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2007 rok.
4. Zapoznanie się z dokumentacją kontrolną dotyczącą prawidłowości realizowanych usług kontraktowych w przedmiocie nałożonej przez NFZ kary.
5. Sprawy różne.

Czerwiec
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2007 rok.
3. Informacja z działalności Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Bielsku Podlaskim
w 2007 roku.
4. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2007 rok.
5. Sprawy różne.

Wrzesień
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Problematyka uzależnień oraz kierunki i metody ich zwalczania w powiecie bielskim.
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2008 roku.
4. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za I półrocze 2008 roku.
5. Sprawy różne.

Listopad
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku za trzy kwartały 2008 roku.
3. Analiza stopnia realizacji planowanych na 2008 rok prac modernizacyjnych obiektu szpitala.
4. Sprawy różne.

Grudzień
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2009 rok.
3. Sprawy różne.

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-12-28

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2008-02-05

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2008-02-05

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2008-02-05