Uchwała nr IV/31/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim, ul. Wojska Polskiego 17, zamiaru włączenia szkół do Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 12 oraz w sprawie przekształcenia szkół

Na podstawie art. 12 pkt 8, lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759), oraz art. 5 ust. 5a w związku z art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 6 i art. 62 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572, nr 69, poz. 624, nr 273,poz. 2703, nr 281, poz. 2781, z 2005 r. nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, nr 122, poz. 1020, nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400, nr 249, poz. 2104 i z 2006 r. nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2007 r. zamierza się rozwiązać Zespół Szkół nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim ul. Wojska Polskiego 17.
2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2, tj.:
1) Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2,
2) II Liceum Profilowane,
3) Technikum nr 2,
4) Technikum Uzupełniające Zaoczne nr 2,
5) Technikum Uzupełniające nr 2,
6) Szkołę Policealną nr 2,
zamierza się z dniem 1.09.2007 r. włączyć w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 12.
3. Szkoły tego samego typu wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 12, z zastrzeżeniem ust. 2, zamierza się połączyć i przekształcić w następujący sposób:
1) Technikum nr 1 i Technikum nr 2 przekształcić w: Technikum nr 1
2) I Liceum Profilowane i II Liceum Profilowane przekształcić w: I Liceum Profilowane
3) Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 i Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2 przekształcić w: Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1
4) Technikum Uzupełniające Zaoczne nr 2 i Zaoczne Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 1 przekształcić w: Zaoczne Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 1
5) Technikum Uzupełniające nr 1 i Technikum Uzupełniające nr 2 przekształcić w: Technikum Uzupełniające nr 1.
4. Zamierza się zachować dotychczasowe zawody i profile kształcenia.

§ 2. W skład Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 12, od dnia 1 września 2007 roku po przekształceniach, o których mowa w § 1 uchwały, będą wchodzić:
1) Technikum nr 1,
2) Technikum Uzupełniające nr 1,
3) I Liceum Profilowane,
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1,
5) Szkoła Policealna nr 2,
6) Technikum dla Dorosłych Zaoczne nr 1,
7) I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne,
8) I Zaoczne Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
9) Zaoczne Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 1,
10) IV Liceum Ogólnokształcące do wygaszenia w dniu 31 sierpnia 2009 roku.

§ 3. Uchwała o rozwiązaniu Zespołu Szkół nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim ul. Wojska Polskiego 17, włączeniu szkół do Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim ul. Szkolna 12, oraz w sprawie przekształcenia szkół zostanie podjęta po uzyskaniu zgody Podlaskiego Kuratora Oświaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-02-26

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-02-26

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-02-26