Uchwała nr IV/33/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/28/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bielskiego na rok 2007

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz art. 165  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420,  z 2006 r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832), uchwala się, co następuje:    

§ 1. W uchwale nr III/28/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bielskiego na rok 2007, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2. ust. 3. otrzymuje brzmienie:
„3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 361.029 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.
2. § 3. ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.017.316 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-02-26

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-02-26

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-02-26