Uchwała nr V/36/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zamiaru przekształcenia i likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce, ul. Ossolińskich 1

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz art. 5 ust. 5a w związku z art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 2, art. 59 ust. 1, 2 i 6, art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572, nr 69, poz. 624, nr 273, poz. 2703, nr 281, poz. 2781, z 2005 r. nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, nr 122, poz. 1020, nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400, nr 249, poz. 2104 i z 2006 r. nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532, nr 227, poz. 1658), uchwala się co następuje:

§ 1. Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2007 roku Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce, ul. Ossolińskich 1.

§ 2. 1. Zamierza się wyłączyć z dniem 31 sierpnia 2007 r. z Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce, ul. Ossolińskich 1 Liceum Profilowane i postawić w stan stopniowej likwidacji.
2. Proces likwidacji Liceum Profilowanego zamierza się zakończyć z dniem 31 sierpnia 2008 roku.

§ 3. 1. Zamierza się przekształcić z dniem 31 sierpnia 2007 roku Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce, ul. Ossolińskich 1 w:
1) Technikum nr 1
2) Technikum nr 2
2. Technikum nr 1 zamierza się włączyć w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce, ul. Ossolińskich 1, w celu prowadzenia kształcenia w zawodach rolniczych.
3. Technikum nr 2 zamierza się wyłączyć z Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce, ul. Ossolińskich 1, w celu prowadzenia kształcenia w zawodzie technik ekonomista.

§ 4. W skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce, ul. Ossolińskich 1 po przekształceniach będą wchodzić:
1) Technikum nr 1
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
4) Szkoła Policealna
5) Zaoczna Szkoła Policealna dla Dorosłych
6) Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

§ 4. 1. Zespół Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce, ul. Ossolińskich 1, o którym mowa w § 4, zamierza się przekazać do prowadzenia od dnia 1 września 2007 r. Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. Powiat Bielski zamierza od dnia 1 września 2007 roku prowadzić Technikum nr 2 i Liceum Profilowane z wykorzystaniem obiektów Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce, ul. Ossolińskich 1, przekazanych do korzystania na mocy odrębnego porozumienia zawartego z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 6. Uchwała o przekształceniu i likwidacji szkół  zostanie podjęta po uzyskaniu zgody Podlaskiego Kuratora Oświaty.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-03-01

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-03-01

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-03-01