Uchwała nr VI/38/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, przyjęte uchwałą nr I/07 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim


Załącznik do uchwały nr VI/38/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 marca 2007 r.

Uchwała nr I/07 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaski

Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, przyjętego uchwałą nr II/2003 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 27 marca 2003 r. i zatwierdzonego uchwałą nr VI/36/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 marca 2003 r., zmienionego uchwałą nr III/2003 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 25 sierpnia 2003 r. i zatwierdzonego uchwałą nr XI/59/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 września 2003 r., zmienionego uchwałą nr VI/04 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2004 r. i zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/159/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 stycznia 2005 r., zmienionego uchwałą nr XI/06 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 06 września 2006 r. i zatwierdzonego uchwałą nr XLV/254/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 7 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Realizacja zadań na potrzeby obronne Państwa”.
2. W § 14 ust. 1 pkt 1 lit. o otrzymuje brzmienie:
„o) medyczne laboratorium diagnostyczne”,
3. W § 14 ust. 1 pkt 1 lit. q otrzymuje brzmienie:
„q) sekcja higieny szpitalnej”,
4. W § 14 ust. 1 pkt 3 po lit. z2 dodaje się lit. z3 w brzmieniu:
„z3) poradnia laktacyjna”,
5. W § 14 ust. 1 pkt 3 po lit. z3 dodaje się lit. z4 w brzmieniu:
„z4) poradnia endokrynologiczna”,
6. W § 14 ust. 1 pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:
 „d) samodzielne stanowiska ds.:
– zamówień publicznych,
– bhp,
– obrony cywilnej,
– ppoż.,
7. W § 14 ust. 1 pkt 4 po lit. g dodaje się lit. h w brzmieniu:
„h) Przełożona pielęgniarek”,
8. W § 14 ust. 1 pkt 4 po lit. h dodaje się lit. i w brzmieniu:
„i) Pielęgniarka epidemiologiczna”,
9. W § 14 ust. 1 pkt 4 po lit. i dodaje się lit. j w brzmieniu:
„j) Administrator Systemu Informatycznego”,
10. W § 14 ust. 1 pkt 4 po lit. j dodaje się lit. k w brzmieniu:
„k) Administrator Bezpieczeństwa Informacji”,
11. W § 14 ust. 1 pkt 4 po lit. k dodaje się lit. l w brzmieniu:
 „l) Kierownik ds. organizacji i jakości”,
12. W § 14 ust. 1 pkt 4 po lit. l dodaje się lit. m w brzmieniu:
 „m) Pełnomocnik Dyrektora ds. zarządzania jakością”.
13. W § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa, Głównej księgowej, Przełożonej pielęgniarek, Pielęgniarki epidemiologicznej, Ordynatorów oddziałów, kierowników jednostek organizacyjnych”.

§ 2. 1. Zmiany uchwalone niniejszą uchwałą podlegają zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim.
2. Zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim obowiązują od dnia zatwierdzenia przez Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-05-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-05-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-05-10