Uchwała nr VI/39/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie udziału własnego w projekcie „Profilaktyka i wykrywanie wczesnych postaci chorób nowotworowych i gruźlicy płuc za pomocą badań radiologicznych w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim”

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. e) ustawy z dnia 5 sierpnia 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1086, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) , art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006 r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832) , Rada Powiatu uchwala, co następuje:

W związku z zamiarem ubiegania się przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego uchwala się się, co następuje:

§ 1. 1. Zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 750.000 zł. (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na współfinansowanie udziału własnego SP ZOZ w projekcie pn. „Profilaktyka i wykrywanie wczesnych postaci chorób nowotworowych i gruźlicy płuc za pomocą badań radiologicznych w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim”.
2. Pozostała część projektu zostanie sfinansowana ze środków finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

§ 2. Środki finansowe, o jakich mowa w § 1, zostały zabezpieczone w uchwale nr IV/34/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2007 rok, w dziale 851, rozdział 85111, § 6220.

§ 3. Zabezpieczyć środki finansowe, o których mowa w § 1. ust. 1 uchwały, w kolejnych latach budżetowych, w przypadku ich nie wykorzystania w 2007 roku, z przyczyn niezależnych od Powiatu Bielskiego i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, bądź z uwagi na czas obejmujący procedury rozpatrywania wniosku o sfinansowanie projektu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-05-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-05-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-05-10