Uchwała nr VI/42/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim 29 marca 2007 r. w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce, ul. Ossolińskich 1

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz.1759) oraz art. 5 ust. 5e, ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572, nr 69, poz. 624, nr 273, poz. 2703, nr 281, poz. 2781, z 2005 r. nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, nr 122, poz. 1020, nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400, nr 249, poz. 2104 i z 2006 r. nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532, nr 227, poz. 1658) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przekazuje się z dniem 1 stycznia 2008 roku Zespół Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce, ul. Ossolińskich 1, do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z mieniem, pozostającym w zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce, przekazanym na rzecz Skarbu Państwa.
2. W skład Zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą:
1) Technikum nr 1 kształcące w zawodach: technik rolnik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik agrobiznesu oraz technik architektury krajobrazu;
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych;
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych kształcąca w zawodzie rolnik;
4) Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie technik rolnik;
5) Zaoczna Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodzie technik rolnik;
6) Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych kształcące w zawodzie technik rolnik.
3. Przekazanie obejmuje również Internat funkcjonujący przy Zespole Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce, ul. Ossolińskich 1.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do przekazania szkoły.

§ 3. Przekazanie Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce, ul. Ossolińskich 1 do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z mieniem nastąpi w drodze porozumienia zawartego pomiędzy zainteresowanymi stronami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-05-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-05-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-05-10