Uchwała nr VI/43/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim, ul. Wojska Polskiego 17, włączenia szkół do Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 12 oraz w sprawie przekształcenia szkół

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) , oraz art. 5 ust. 5a w związku z art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 6 i art. 62 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572, nr 69, poz. 624, nr 273, poz. 2703, nr 281, poz. 2781, z 2005 r. nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, nr 122, poz. 1020, nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400, nr 249, poz. 2104 i z 2006 r. nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Z dniem 31 sierpnia 2007 roku rozwiązuje się Zespół Szkół nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim ul. Wojska Polskiego 17.
2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2, tj.:
1) Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2,
2) II Liceum Profilowane,
3) Technikum nr 2,
4) Technikum Uzupełniające Zaoczne nr 2,
5) Technikum Uzupełniające nr 2,
6) Szkołę Policealną nr 2,
od dnia 1.09.2007 r. włącza się w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 12.
3. Szkoły tego samego typu wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 12, z zastrzeżeniem ust. 2, od dnia 1 września 2007 r. łączy się i przekształca w następujący sposób:
1) Technikum nr 1 i Technikum nr 2 przekształca się w: Technikum nr 1
2) I Liceum Profilowane i II Liceum Profilowane przekształca się w: I Liceum Profilowane
3) Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 i Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2 przekształca się w: Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1
4) Technikum Uzupełniające Zaoczne nr 2 i Zaoczne Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 1 przekształca się w: Zaoczne Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 1
5) Technikum Uzupełniające nr 1 i Technikum Uzupełniające nr 2 przekształca się w: Technikum Uzupełniające nr 1.
4.Zachowuje się dotychczasowe zawody i profile kształcenia.

§ 2. W skład Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 12, od dnia 1 września 2007 r. po przekształceniach, o których mowa w § 1 uchwały, wchodzą:
1) Technikum nr 1,
2) Technikum Uzupełniające nr 1,
3) I Liceum Profilowane,
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1,
5) Szkoła Policealna nr 2,
6) Technikum dla Dorosłych Zaoczne nr 1,
7) I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne,
8) I Zaoczne Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
9) Zaoczne Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 1,
10) IV Liceum Ogólnokształcące do wygaszenia w dniu 31 sierpnia 2009 roku.

§ 3. Uchwałę podejmuje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty.

§ 4. Tracą moc dotychczasowe akty przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim i Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-05-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-05-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-05-10