Uchwała nr VI/49/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz art. 56 ust. 1 i 2 i art. 57 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 32 i art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2006 r. nr 218, poz. 1592, nr 249, poz. 1832, z 2007 r. nr 25, poz. 162) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powiadomić Skarbnika Powiatu – Panią Bożenę Teresę Zwolińską o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim oświadczenia lustracyjnego określonego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2006 r. nr 218, poz. 1592 ze zm.) w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia.

§ 2. Niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego będzie skutkowało pozbawieniem Pani Bożeny Teresy Zwolińskiej pełnionej funkcji.

§ 3. Uchwałę doręcza się Skarbnikowi Powiatu – Pani Bożenie Teresie Zwolińskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-05-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-05-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-05-10