Uchwała nr VI/50/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806, z 2005 r. nr 10, poz. 71, nr 23, poz. 192, nr 122, poz. 1020, z 2006 r. nr 79, poz. 549, nr 169, poz. 1201, nr 170, poz. 1218) , Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Pana Adama Mirona Łęczyckiego – Przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim, do wykonywania wobec Starosty Bielskiego dr. inż. Sławomira Jerzego Snarskiego, w imieniu pracodawcy, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy – z wyłączeniem prawa ustalania wynagrodzenia.

§ 2. Potwierdza się czynności dokonane przez Przewodniczącego w sprawach, o których mowa w § 1, w okresie od dnia 6 grudnia 2006 r. do dnia 29 marca 2007 r.

§ 3. Traci moc uchwała nr VII/36/99 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Powiatu Bielskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-05-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-05-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-05-10