Uchwała nr VII/51/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji do Spraw Referendum w celu przeprowadzenia w powiecie bielskim referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. nr 88, poz. 985, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, z 2004 r. nr 102, poz. 1055 i z 2005 r. nr 175, poz. 1457) w związku z zarządzeniem nr S/46/07 Osoby pełniącej funkcję organów samorządu województwa podlaskiego – Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 13 kwietnia 2007 r. o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2007 r. nr 85, poz. 680), Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Powiatową Komisję do Spraw Referendum w celu przeprowadzenia w dniu 20 maja 2007 r. w powiecie bielskim referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa, w następującym składzie:
1) Helena Buszko;
2) Piotr Daniło;
3) Barbara Steć;
4) Halina Wasilewska;
5) Danuta Hryniewicka;
6) Justyna Maria Siebiesiewicz;
7) Bożena Popławska;
8) Katarzyna Lewicka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-04-26

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-04-26

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-04-26