Uchwała nr VIII/54/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055) w związku z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, nr 109, poz. 925, nr 175, poz. 1462, nr 179, poz. 1486, nr 180, poz. 1494, z 2006 r. nr 17, poz. 141, nr 104, poz. 708, poz. 711, nr 190, poz. 1400, nr 191, poz. 1410, nr 235, poz. 1701) Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na terenie powiatu bielskiego wysokość opłat za usunięcie pojazdów z dróg:
1) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony:
a) załadunek, transport do 5 km i rozładunek – 80,00 zł,
b) za każdy następny kilometr – 2,20 zł,
2) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony:
a) załadunek, transport do 5 km i rozładunek – 90,00 zł,
b) a każdy następny kilometr (bez ładunku) – 8,00 zł,
c) za każdy następny kilometr (z ładunkiem) – 9,00 zł.
2. Ustala się na terenie powiatu bielskiego wysokość opłat za każdą rozpoczętą dobę parkowania pojazdu:
a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – 16,50 zł,
b) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony – 33,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLIX/277/02 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-07-12

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-07-12

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-07-12