Uchwała nr IX/56/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wstąpienia w skład Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim p. Kazimierza Krzemienia

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547, z 2004 r. nr 25, poz. 219, nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1760, z 2005 r. nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 34, poz. 242, nr 146, poz. 1055, nr 159, poz. 1127, nr 218, poz. 1592, z 2007 r. nr 48, poz. 327), w związku z uchwałą nr VIII/53/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim, Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim p. Marka Antoniego Łukaszewicza, wybranego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 17 KWW Prawica Samorządowa Jedność, postanawia się o wstąpieniu na jego miejsce do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim p. Kazimierza Krzemienia – kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-07-12

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-07-12

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-07-12