Uchwała nr IX/58/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zasad dokonywania zakupów lub przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14 poz. 89) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące zasady dokonywania zakupów lub przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim:
1) Aparatura i sprzęt medyczny może być zakupiony bądź przyjęty jako darowizna o wartości nie przekraczającej 20.000 PLN na podstawie decyzji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.
2) Aparatura i sprzęt medyczny o wartości powyżej 20.000 PLN może być zakupiony bądź przyjęty jako darowizna po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu Bielskiego.
3) Aparatura i sprzęt medyczny, której uruchomienie i eksploatacja będą wiązały się z dodatkowymi środkami finansowymi bądź wprowadzeniem nowego rodzaju świadczeń medycznych mogą być zakupione bądź przyjęte jako darowizna po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu Bielskiego.

§ 2. 1. Aparatura i sprzęt medyczny, będący przedmiotem zakupu lub darowizny, powinien odpowiadać standardom współczesnej techniki medycznej oraz powinien być przeznaczony na wyposażenie jednostek pozostających w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.
2. .Aparatura i sprzęt medyczny, o którym mowa w ust. 1, powinien ponadto odpowiadać wymaganiom określonym w odpowiednich przepisach prawa, oraz być nabywany z zastosowaniem odpowiednich procedur prawem przewidzianych.

§ 3. Postanowienia niniejszej uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIV/116/2000 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie określenia zasad dokonywania zakupów lub przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-07-12

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-07-12

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-07-12