Uchwała nr IX/59/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/29/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diety oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej Przewodniczącemu Rady Powiatu, Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, Radnym – nieetatowym członkom Zarządu Powiatu, Przewodniczącym Komisji i Radnym Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) w związku z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej radnych powiatu (Dz. U. z 2000 r. nr 66, poz. 799, z 2002 r. nr 14, poz. 139, z 2003 r. nr 33, poz. 278); § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271, z 2004 r. nr 237, poz. 2376); § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. 2002 r. nr 236, poz. 1990, z 2004 r. nr 271, poz. 2686, z 2005 r. nr 186, poz. 1554, z 2006 r. nr 227, poz. 1661), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/29/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diety oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej Przewodniczącemu Rady Powiatu, Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, Radnym – nieetatowym członkom Zarządu Powiatu, Przewodniczącym Komisji i Radnym Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Za nieobecność na posiedzeniu Rady, Komisji, Zarządu lub opuszczenie posiedzenia bez usprawiedliwienia i zgody odpowiednio Przewodniczącego obrad Rady Powiatu, Komisji lub Zarządu potrąca się radnym, bez względu na pełnioną funkcję i pozostających członkami jednej Komisji stałej Rady Powiatu 30% należnej diety za każdą nieobecność, z wyjątkiem Przewodniczącego Rady Powiatu, radnych – nieetatowych członków Zarządu oraz radnych pozostających członkami dwóch Komisji stałych Rady Powiatu, którym potrąca się 15% należnej diety za każdą nieobecność na posiedzeniu Rady, Zarządu bądź Komisji, których są członkami.
2. Radnemu, który nie jest członkiem Zarządu lub nie pełni żadnej funkcji w Radzie Powiatu i nie jest członkiem żadnej Komisji Rady Powiatu, przysługuje dieta w wysokości 50% kwoty określonej w § 1 ust. 5.
3. Radnemu nieobecnemu podczas obrad sesji Rady Powiatu, posiedzenia Zarządu Powiatu lub Komisji Rady Powiatu z powodu choroby, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (druk ZUS ZLA lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), diety nie potrąca się”.
2) § 4 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 3. Do wyliczenia wysokości kwoty przysługującej radnemu Rady Powiatu z tytułu zwrotu poniesionych przez niego kosztów przejazdu samochodem osobowym niebędącym własnością Powiatu Bielskiego w podróży służbowej na obszarze kraju ustala się wysokość stawki za jeden kilometr przebiegu w wysokości 0,25 zł”.
3) W § 4 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Określa się wzór wniosku radnego Rady Powiatu o wyrażenie zgody na przejazd w podróży służbowej na terenie kraju samochodem osobowym niebędącym własnością Powiatu Bielskiego, stanowiącym załącznik do uchwały.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą co do zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Powiatu zastosowanie mają odpowiednie przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej radnych powiatu (Dz. U. z 2000 r. nr 66, poz. 799, z 2002 r. nr 14, poz. 139, z 2003 r. nr 33, poz. 278)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-07-12

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-07-12

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-07-12