Uchwała nr IX/61/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim do zaciągnięcia zobowiązania w związku z zamiarem nabycia centrali telefonicznej w formie leasingu operacyjnego

Na podstawie art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759), Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim postanawia:

§ 1. Upoważnić Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim do zaciągnięcia zobowiązania w związku z zamiarem nabycia centrali telefonicznej w formie leasingu operacyjnego w ramach realizowanego w okresie od 1.05.2006 r. do 31.03.2008 r. projektu ,,Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę”, współfinansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priotytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy.

§ 2. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zawarcia aneksu nr 2 do umowy z dnia 28.09.2006r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację projektu ,,Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” z Województwem Podlaskim, w którym Powiat Bielski zobowiązuje się zawrzeć umowę leasingu operacyjnego na centralę telefoniczną oraz zainstalować ją w jednostce organizacyjnej Powiatu – Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim.
2. Okres trwania leasingu będzie wynosił 4 lata, z możliwością wykupu centrali telefonicznej.
3. Wartość umowy szacuje sie na kwotę 37.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-07-12

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-07-12

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-07-12