Uchwała nr IX/62/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie skargi dotyczącej działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759), w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z 2001 r. nr 49, poz. 509, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 169, poz. 1387, z 2003 r. nr 130, poz. 1188, nr 170, poz. 1660, z 2004 r. nr 162, poz. 1692, z 2005 r. nr 64, poz. 565, nr 78, poz. 682, nr 181, poz. 1524), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się skargę p. Zdzisława Jóźwiaka na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim, skierowaną do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku i przekazaną pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Wydział Infrastruktury nr WI.IV.JT.0554/19/07 z dnia 30 maja 2007 r. do rozpatrzenia według właściwości, za bezzasadną z przyczyn podanych w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-07-12

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-07-12

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-07-12