Uchwała nr IX/63/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/57/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) i art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z 2003 r. nr 60, poz. 535, nr 124, poz. 1152, nr 139, poz. 1324, nr 229, poz. 2276 z 2004 r., nr 96, poz. 959, nr 145, poz. 1535, nr 146, poz. 1546, nr 213 poz. 2155 z 2005 r. nr 10, poz. 66, nr 184, poz. 1539, nr 267, poz. 2252 z 2006 r. nr 157, poz. 1119, nr 208, poz. 1540) w związku z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. nr 94, poz. 1097), po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 9.03.2007 r. i opinii sporządzonej przez biegłego rewidenta, uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały nr IX/57/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za rok 2006 wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowa treść § 1 zostaje określona jako ust. 1.
2) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Strata pokryta będzie środkami z funduszu zakładu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w kwocie 447.218,33 zł oraz w pozostałej wysokości zyskiem wypracowanym w latach przyszłych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-07-12

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-07-12

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-07-12