Uchwała nr X/66/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r.nr 102, poz. 1055), art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603, nr 281, poz. 2782, z 2005 r. nr 130, poz. 1087, nr 169, poz. 1420, nr 175, poz. 1459, z 2006 r. nr 104, poz. 708, nr 220, poz. 1600, nr 220 poz. 1601) Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie od Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski darowizny nieruchomości, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Rejtana 4b, zabudowanej budynkiem hali sportowej, oznaczonej nr ewidencyjnym jako działka 2213/12 o powierzchni 0,2423 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW BI1P/00043924/8, z przeznaczeniem na cele edukacyjne i sportowe Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-08-13

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-09-13

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-09-13

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-09-13