Uchwała nr X/67/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/45/07 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany siedziby szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 5

Na podstawie art. 12 pkt 8, lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz.1759), oraz art. 5 ust. 5a w związku z art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 256, poz. 2572, nr 69, poz. 624, nr 273, poz. 2703, nr 281, poz. 2781, z 2005 r. nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, nr 122, poz.1020, nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400, nr 249, poz. 2104 i z 2006 r. nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532, nr 227, poz.1658, z 2007 r. nr 42, poz. 273 i nr 80, poz. 542), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/45/07 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmiany siedziby szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 5, § 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Od dnia 01 września 2008 roku ustala się nową siedzibę szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych, która mieścić się będzie w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego 17, zamiast dotychczasowej mieszczącej się w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 5”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-08-13

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-09-13

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-09-13

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-09-13