Uchwała nr XI/71/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 122

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz § 66 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005 r. nr 52, poz. 467), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się miesięczne opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 122 w wysokości 9% kosztu utrzymania miejsca wyliczonego na podstawie poprzedniego roku budżetowego.
2. Jeżeli osoba korzystająca z zakwaterowania z uzasadnionych powodów nie mogła przebywać w placówce, opłaty za bursę należne są w wysokości proporcjonalnej za czas faktycznego pobytu tej osoby.

§ 2. Ustala się wysokość opłaty za krótkotrwałe wynajęcie miejsca noclegowego w Bursie Szkolnej w wysokości 22 zł za dobę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-09-28

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-10-31

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-10-31

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-10-31