Uchwała nr XI/72/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/48/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Bielskiego oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie art. 42 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. nr 97, poz. 674, nr 170, poz. 1218, nr 220, poz. 1600, z 2007 r. nr 17, poz. 95, nr 80, poz. 542), uchwala się co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały nr IX/48/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Bielskiego oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zmienia się pkt 5 tabeli, który otrzymuje brzmienie:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

5.

Kierownik warsztatu szkolnego (laboratorium), kierownik warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego

10

§.2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-09-28

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-11-09

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-11-09

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-11-09