Uchwała nr XI/73/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806 z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz § 2, pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 nr 146, poz. 1222, nr 160 poz. 1343 z 2006 r. nr 38, poz. 261) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w wysokości 550 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt zł) miesięcznie,
2. Wyraża się zgodę na ustalenie wartość jednego punktu stanowiącego podstawę naliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 6 zł (słownie: sześć zł).

§ 2. Traci moc uchwała nr XXV/140/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wartości punktu i ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bielskiego w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2007 r.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-09-28

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-11-09

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-11-09

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-11-09