Uchwała nr XI/75/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2007 r. w sprawie wartości punktu i ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) i art. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806, z 2005 r. nr 10, poz. 71, nr 23, poz. 192, nr 122, poz. 1020, z 2006 r. nr 79, poz. 549, nr 169, poz. 1201, nr 170, poz. 1218), w związku z § 2, pkt. 2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 146, poz. 1222, nr 160, poz. 1343, z 2006 r. nr 38, poz. 261), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim w kwocie 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).

§ 2. Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu będącego podstawą wyliczenia miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim w kwocie 6,50 zł (słownie: sześć złotych pięćdziesiąt groszy).

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXV/140/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wartości punktu i ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bielskiego w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2007 r.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-09-28

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-11-19

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-11-19

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-11-19