Uchwała nr XI/79/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim do wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za rok 2007

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) i art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z 2003 r. nr 60, poz. 535, nr 124, poz. 1152, nr 139, poz. 1324, nr 229, poz. 2276, z 2004 r. nr 96, poz. 959, nr 145, poz. 1535, nr 146, poz. 1546, nr 213, poz. 2155 z 2005 r. nr 10, poz. 66, nr 184, poz. 1539, nr 267, poz. 2252 z 2006 r. nr 157, poz. 1119, nr 208, poz. 1540) oraz art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U z 2007 r. nr 14, poz. 89, nr 123, poz. 849) w związku z § 4 oraz § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. z 1999 r. nr 94, poz. 1097), uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim do wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2007 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-09-28

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-11-19

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-11-19

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-11-19