Uchwała nr XI/80/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego za 2007 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220,nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759), oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006 r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832, z. U. z 2007 r. nr 82, poz. 560, nr 88, poz. 587, nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 36.517 zł,
2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 570.752 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 248.529 zł,
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 389.259 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się zadania inwestycyjne w 2007 roku, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2007 roku, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Objaśnienia powyższych zmian stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 41.550.181 zł,
2) plan wydatków ogółem 45.534.186 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.984.005 zł. są przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia:
1) kredytów – 3.772.147 zł,
2) pożyczki – 211.858 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-09-28

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-11-19

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-11-19

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-11-19